GIS-material för arkeologiskt projekt: Sökschakt vid Kvarns övningsområde

SND-ID: snd2142-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001886

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i månadsskiftet juli-augusti 2006 en arkeologisk utredning, etapp 2. Anledningen var att Fortifikationsverket har för avsikt att uppföra ett utbildningsgarage samt ett område för strid i bebyggelseområde inom Kvarns övningsområde, Motala kommun, Östergötland. Inom övningsområdet finns ett mindre antal forn- och kulturlämningar registrerade sedan tidigare, bland annat den medeltida bytomten Spång, RAÄ 19. Utredningen genomfördes på så sätt att sökschakt drogs med grävmaskin inom de båda exploateringsområdena. Inga fornlämningar framkom i samband med fältarbetet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att klargöra huruvida det förekommer lagskyddade fornlämningar inom de tidigare utpekade områdena H och I. Målsättningen var också att konstatera om den medeltida bytomten Spång sträckte sig in i område I. Utgångspunkten var att försöka styra arbetet på så sätt att eventuella lämningar inte skulle komma at

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i månadsskiftet juli-augusti 2006 en arkeologisk utredning, etapp 2. Anledningen var att Fortifikationsverket har för avsikt att uppföra ett utbildningsgarage samt ett område för strid i bebyggelseområde inom Kvarns övningsområde, Motala kommun, Östergötland. Inom övningsområdet finns ett mindre antal forn- och kulturlämningar registrerade sedan tidigare, bland annat den medeltida bytomten Spång, RAÄ 19. Utredningen genomfördes på så sätt att sökschakt drogs med grävmaskin inom de båda exploateringsområdena. Inga fornlämningar framkom i samband med fältarbetet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att klargöra huruvida det förekommer lagskyddade fornlämningar inom de tidigare utpekade områdena H och I. Målsättningen var också att konstatera om den medeltida bytomten Spång sträckte sig in i område I. Utgångspunkten var att försöka styra arbetet på så sätt att eventuella lämningar inte skulle komma att beröras av exploateringen.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-07
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Kristberg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kristiberg, Kvarns övningsområde

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2006097

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-13208-06

Producents dnr för projektet: 421-2656-2006

ProjektID: p506051

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08