GIS-material för arkeologiskt projekt: Kulturlager och bebyggelselämningar från historisk tid vid Malfors bro, Ljungsbro_2

SND-ID: snd2138-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001319

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-22

DOI: https://doi.org/10.5878/001882

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde en arkeologisk utredning under augusti och oktober 2006 samt en arkeologisk slutundersökning i mars 2007 vid Malfors bro, Ljungsbro, Vreta Klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Undersökningarna föranleddes av planer på anläggning av ny bro strax öster om Cloettafabriken i Ljungsbro. Arbetet utfördes med hjälp av grävmaskin genom sökschaktning och ytavbaning. Påträffade anläggningar bestod av en husgrund, RAÄ 224, ett antal gropar, lagerrester samt kompakta kulturlager, RAÄ 223. Påträffade fynd bestod av glaserat rödgods, kritpipor, brända och obrända ben, bränd lera, tegel samt slagen kvarts. De undersökta lämningarna och övervägande del av fyndmaterialet härrör från 1600- och 1700-talen, men fyndet av slagen kvarts indikerar även en aktivitet från mesolitisk period vid den dåtida strandkanten.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om det förekom fornlämningar inom området för de

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde en arkeologisk utredning under augusti och oktober 2006 samt en arkeologisk slutundersökning i mars 2007 vid Malfors bro, Ljungsbro, Vreta Klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Undersökningarna föranleddes av planer på anläggning av ny bro strax öster om Cloettafabriken i Ljungsbro. Arbetet utfördes med hjälp av grävmaskin genom sökschaktning och ytavbaning. Påträffade anläggningar bestod av en husgrund, RAÄ 224, ett antal gropar, lagerrester samt kompakta kulturlager, RAÄ 223. Påträffade fynd bestod av glaserat rödgods, kritpipor, brända och obrända ben, bränd lera, tegel samt slagen kvarts. De undersökta lämningarna och övervägande del av fyndmaterialet härrör från 1600- och 1700-talen, men fyndet av slagen kvarts indikerar även en aktivitet från mesolitisk period vid den dåtida strandkanten.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om det förekom fornlämningar inom området för det planerade brobygget. Syftet med den arkeologiska slutundersök­ningen var att datera, bedöma karaktär och funktion för de påträffade anläggningarna samt att sätta in dem i sitt sammanhang.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-03
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster, Malfors 6:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2007016

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-1863-07

Producents dnr för projektet: 423-586-2007

ProjektID: p507033

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Historisk tid

Publikationer
Publicerad: 2012-10-10
Senast uppdaterad: 2016-07-08