GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatsläge i Gottfridsberg

SND-ID: snd2119-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001484

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-17

DOI: https://doi.org/10.5878/001860

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en utredning, etapp 2, intill korsningen inom Ogräset 1 och del av Gottfridsberg 1:1 i Linköping, då området ska detaljplaneras. I samband med en tidigare arkeologisk utredning, etapp 1, avgränsades ett område där eventuell exploatering kommer att komma i kontakt med möjlig fornlämning. Parkområdet som ska detaljplaneras sluttar svagt mot öster och benämns som ”Stenbröten” på kartmaterialet från 1700-talet. Höjden över havet är ca 70-75 m vilket motsvarar strandlinjen för Ancylussjön, mellan ca 8000 - 9000 BP. Under denna period var platsen en ö i den innerskärgård som Roxenviken utgjorde. Strax öster om aktuellt undersökningsområde finns ett mindre strandhak som är en topografisk markör för ett lämpligt boplatsläge. Detta sträcker sig sannolikt upp mot höjden där cykelvägen är planerad att gå. Den arkeologiska utredningen, etapp 2, utfördes i form av sökschaktsgrävning. I den nordöstra delen av sträckningen återfanns flera recenta avfallsgropar. Inga arkeologiska lämningar berör

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en utredning, etapp 2, intill korsningen inom Ogräset 1 och del av Gottfridsberg 1:1 i Linköping, då området ska detaljplaneras. I samband med en tidigare arkeologisk utredning, etapp 1, avgränsades ett område där eventuell exploatering kommer att komma i kontakt med möjlig fornlämning. Parkområdet som ska detaljplaneras sluttar svagt mot öster och benämns som ”Stenbröten” på kartmaterialet från 1700-talet. Höjden över havet är ca 70-75 m vilket motsvarar strandlinjen för Ancylussjön, mellan ca 8000 - 9000 BP. Under denna period var platsen en ö i den innerskärgård som Roxenviken utgjorde. Strax öster om aktuellt undersökningsområde finns ett mindre strandhak som är en topografisk markör för ett lämpligt boplatsläge. Detta sträcker sig sannolikt upp mot höjden där cykelvägen är planerad att gå. Den arkeologiska utredningen, etapp 2, utfördes i form av sökschaktsgrävning. I den nordöstra delen av sträckningen återfanns flera recenta avfallsgropar. Inga arkeologiska lämningar berördes eller fanns bevarade.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsarbetet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-07
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping stad, Kv Ogräset/Gottfridsberg

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2006070

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-5639-06

Producents dnr för projektet: 421-1711-2006

ProjektID: p506028

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2012-10-08
Senast uppdaterad: 2016-07-07