GIS-material för arkeologiskt projekt: Kvarteret Ryttaren - förromersk järnålder vid Kungshöga_3

SND-ID: snd2111-3. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001297

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-17

DOI: https://doi.org/10.5878/001852

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under april 2006 en arkeologisk utredning, etapp 2 vid Kungshöga, kvarteret Ryttaren i Mjölby socken och kommun, Östergötland. Samma år utfördes även en arkeologisk förundersökning i juni och en arkeologisk slutundersökning under juli och augusti. Undersökningarna som omfattade rester av en järnåldersboplats föranleddes av en detaljplaneläggning av Mjölby kommun för 14-16 friliggande hus. Området är rikt på fornlämningar och undersökningarna utfördes i en miljö med närliggande gravar, gravfält, hålvägar, hägnader, hällristningar och fossil åkermark. Påträffade anläggningar bestod av stolphål, härdar, gropar, rännor samt ett fåtal fynd i form av keramik, bränd lera, brända ben, kvarts och flinta. Resultatet av undersökningarna visar att platsen nyttjats intensivt under äldre järnålder, men även spår från stenålder påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att klargöra om fasta fornlämningar berördes av exploateringsf

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under april 2006 en arkeologisk utredning, etapp 2 vid Kungshöga, kvarteret Ryttaren i Mjölby socken och kommun, Östergötland. Samma år utfördes även en arkeologisk förundersökning i juni och en arkeologisk slutundersökning under juli och augusti. Undersökningarna som omfattade rester av en järnåldersboplats föranleddes av en detaljplaneläggning av Mjölby kommun för 14-16 friliggande hus. Området är rikt på fornlämningar och undersökningarna utfördes i en miljö med närliggande gravar, gravfält, hålvägar, hägnader, hällristningar och fossil åkermark. Påträffade anläggningar bestod av stolphål, härdar, gropar, rännor samt ett fåtal fynd i form av keramik, bränd lera, brända ben, kvarts och flinta. Resultatet av undersökningarna visar att platsen nyttjats intensivt under äldre järnålder, men även spår från stenålder påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att klargöra om fasta fornlämningar berördes av exploateringsföretaget. Den efterföljande förundersökningens syfte var att fastställa fornlämningarnas karaktär, ålder och utbredning samt att klargöra fornlämningens vetenskapliga potential. Vidare formulerades två målsättningar; att avgränsa och datera området med tydliga boplatsläm­ningar, samt att ta reda på om ytan representerade platsen för en förhistorisk huskonstruktion. Den andra målsättningen berörde eventuella kulturlagers uppbyggnad, fyndinnehåll och datering. Slutundersökningens syfte var att datera anläggningarna och klargöra deras inbördes funktion inom boplatskomplexet; att klargöra om platsen använts för speciella ändamål vid upprepade tillfällen, eller om anläggningarna representerar en enstaka bosättning.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-07 – 2006-08
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Mjölby kommun, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mjölby, Ryttaren 1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2006091

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-10497-06

Producents dnr för projektet: 422-2263-2206

ProjektID: p506050

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Äldre järnålder

Publikationer
Publicerad: 2012-10-08
Senast uppdaterad: 2016-07-07