GIS-material för arkeologiskt projekt: Ullstämma - en by i eklandskapet

SND-ID: snd2103-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001143

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-15

DOI: https://doi.org/10.5878/001840

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört arkeologiska förundersökningar i ett område som ansluter till Övre och Nedre Ullstämma strax söder om Linköpings tätort. Orsak till de arkeologiska insatserna är planer på att bygga bostäder i området, som är mycket rikt på fornlämningar från företrädesvis äldre järnålder. Sommaren 2006 förundersöktes sju platser. Förutom boplatser och gravar har också stensatta vägar, stenhägnader och odlingsspår dokumenterats. Därutöver utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2, i anslutning till Brokindsleden varvid en tidigare okänd boplats upptäcktes. Eftersom de nu aktuella fornlämningarna företrädesvis är belägna på lermarker, eller andra lägre liggande terrängavsnitt, utgör de ett intressant komplement till tidigare registrerade fornlämningar, vilka mestadels ligger på bergs- och moränhöjder. För att fördjupa kunskapen om kulturmiljön i Ullstämma har en landskapsanalys gjorts. Ana­lysen visar bl a att Övre Ullstämma var en under medeltiden reglerad radby och att strukturen fortfarande delv

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört arkeologiska förundersökningar i ett område som ansluter till Övre och Nedre Ullstämma strax söder om Linköpings tätort. Orsak till de arkeologiska insatserna är planer på att bygga bostäder i området, som är mycket rikt på fornlämningar från företrädesvis äldre järnålder. Sommaren 2006 förundersöktes sju platser. Förutom boplatser och gravar har också stensatta vägar, stenhägnader och odlingsspår dokumenterats. Därutöver utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2, i anslutning till Brokindsleden varvid en tidigare okänd boplats upptäcktes. Eftersom de nu aktuella fornlämningarna företrädesvis är belägna på lermarker, eller andra lägre liggande terrängavsnitt, utgör de ett intressant komplement till tidigare registrerade fornlämningar, vilka mestadels ligger på bergs- och moränhöjder. För att fördjupa kunskapen om kulturmiljön i Ullstämma har en landskapsanalys gjorts. Ana­lysen visar bl a att Övre Ullstämma var en under medeltiden reglerad radby och att strukturen fortfarande delvis syns i dagens tomtgränser. På 1600-talet fanns det två obe­byggda tomter i Övre Ullstämma som mot­svarar Nedre Ullstämmas andel i byns byamål. En med bytomten överensstämmande struktur har också arkeologiskt kunnat påvisas i den teg- och dikesindelning som finns bevarad under dagens åkermark. En språkvetenskaplig utredning av namnet Ullstämma pekar på att den periodvis översvämmade sänkan norr om Övre Ullstämma är det landskapselement som ligger bakom ortnamnet och att det har funnits ett tillhörande dämme med vilket vattennivån har kunnat regleras.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningens målsättning var att avgränsa, datera och bedöma fornlämningslokalerna till karaktär och innehåll. I de fall en enskild lokal visade sig vara av begränsad omfattning var målsättningen att undersöka och ta bort den. I uppdraget ingick också en landskapsanalys med inrikt­ning på att fördjupa kunskapen om det medeltida och tidigmoderna Ullstämma. Målsättningen för utredningsgrävningen i Objekt XIV var att konstatera om det förekommer lagskyddade fornläm­ningar.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-06 – 2006-08
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Landeryd socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Landeryds, Ullstämma 5:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2006076

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-7489-06

Producents dnr för projektet: 421-1778-2006

ProjektID: p506012

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2012-10-04
Senast uppdaterad: 2016-07-07