GIS-material för arkeologiskt projekt: Bronsålder vid Kimme storhög

SND-ID: snd2100-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001142

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-14

DOI: https://doi.org/10.5878/001837

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst, genomförde under november 2006 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med arbeten med ny elkabel inom fastigheten Kimme 2:2 i Rinna socken, Östergötland. Förundersökningen föranleddes av en kabelförläggning inom känt fornlämningsområde RAÄ 261 vilket utgörs av flera skålgropslokaler, lämningar efter fossil odling samt en grav i form av en storhög. Vid undersökningen dokumenterades boplatslämningar samt ett fossilt odlingslager. Lämningarna har 14C-daterats till mellan 1260-1050 f Kr, d v s till äldre bronsålder period III.
Samtliga påträffade lämningar undersöktes och dokumenterades i samband med kabelförläggningen. Fornlämningsområdets totala utbredning är inte känt, varför framtida anslutande exploateringar sannolikt kommer att innebära fortsatta arkeologiska åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av antikvarisk kontroll var att styra undan kabelsträckningen fr

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst, genomförde under november 2006 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med arbeten med ny elkabel inom fastigheten Kimme 2:2 i Rinna socken, Östergötland. Förundersökningen föranleddes av en kabelförläggning inom känt fornlämningsområde RAÄ 261 vilket utgörs av flera skålgropslokaler, lämningar efter fossil odling samt en grav i form av en storhög. Vid undersökningen dokumenterades boplatslämningar samt ett fossilt odlingslager. Lämningarna har 14C-daterats till mellan 1260-1050 f Kr, d v s till äldre bronsålder period III.
Samtliga påträffade lämningar undersöktes och dokumenterades i samband med kabelförläggningen. Fornlämningsområdets totala utbredning är inte känt, varför framtida anslutande exploateringar sannolikt kommer att innebära fortsatta arkeologiska åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av antikvarisk kontroll var att styra undan kabelsträckningen från kända fornlämningar och, om så inte var möjligt, att dokumentera och ta bort de lämningar som påträffades i samband med den pågående kabelförläggningen, samt att klarlägga om ytterligare fasta fornlämningar fanns närmast det planlagda arbetsområdet. En ytterligare målsättning var att datera de undersökta lämningarna med hjälp av 14C-analys.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-10
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Boxholm kommun, Rinna socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Rinna, Kimme 2:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2006143

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-17671-06

Producents dnr för projektet: 422-3546-2006

ProjektID: p506009

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Bronsålder

Publikationer
Publicerad: 2012-10-04
Senast uppdaterad: 2016-07-05