GIS-material för arkeologiskt projekt: Fornlämningar på åkrar runt Öninge

SND-ID: snd2097-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001834

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Ödeshögs kommun har för avsikt att nyanlägga en VA-ledning för anslutning till den nyplanerade campingplatsen i Öninge, Ödeshög. Riksantikvarieämbetet, UV Öst har därför utfört en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll längs ledningsschaktet. I ledningsschaktets närhet finns flera registrerade fornlämningar i form av skålgropar, boplatser och gravområden. Arbetet med ledningen startade utan antikvarisk kontroll. Av en tillfällighet observerade personal från Östergötlands Länsmuseum förhistoriska lämningar i schakten. Ytterligare förhistoriska lämningar i form av två härdar, en ränna, kulturlager och ett par gropar påträffades på tre platser. En anläggning daterades till cirka 350 e Kr. Denna datering ligger i linje med det närliggande gravfältet, RAÄ 8. Att det även kan röra sig om ett flatmarksgravfält går inte att utesluta. De två härdarna och stolphålet som Östergötlands länsmuseum hittade hör förmodligen till detta boplatsområde. Tre nyupptäckta boplatsområden hittades. Ett boplatsområde inom Önin

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Ödeshögs kommun har för avsikt att nyanlägga en VA-ledning för anslutning till den nyplanerade campingplatsen i Öninge, Ödeshög. Riksantikvarieämbetet, UV Öst har därför utfört en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll längs ledningsschaktet. I ledningsschaktets närhet finns flera registrerade fornlämningar i form av skålgropar, boplatser och gravområden. Arbetet med ledningen startade utan antikvarisk kontroll. Av en tillfällighet observerade personal från Östergötlands Länsmuseum förhistoriska lämningar i schakten. Ytterligare förhistoriska lämningar i form av två härdar, en ränna, kulturlager och ett par gropar påträffades på tre platser. En anläggning daterades till cirka 350 e Kr. Denna datering ligger i linje med det närliggande gravfältet, RAÄ 8. Att det även kan röra sig om ett flatmarksgravfält går inte att utesluta. De två härdarna och stolphålet som Östergötlands länsmuseum hittade hör förmodligen till detta boplatsområde. Tre nyupptäckta boplatsområden hittades. Ett boplatsområde inom Öninge 2:2 på en platå i NÖ har tilldelats RAÄ nr 216. Ett boplatsområde i svag östsluttning på åker intill ett impediment cirka 500 m från Öninge 2:2, har tilldelats RAÄ nr 222 och 224. Slutligen ett boplatsområde något hundratal meter norr om vägen mot Stora Lund, har tilldelats RAÄ nr 223. Alla lämningar undersöktes eller delundersöktes, dokumenterades och togs bort.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var att skydda fornlämning från skada och, om fornlämning påträffades, att utföra undersökning och dokumentation.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västra Tollstad socken, Ödeshög kommun, Ödeshög socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, V Trollstad & Ödeshög, Öninge 2:2 m fl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2006127

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-16403-06

Producents dnr för projektet: 422-3276-2006

ProjektID: p506006

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Järnålder

Publikationer
Publicerad: 2014-04-14
Senast uppdaterad: 2016-07-20