GIS-material för arkeologiskt projekt: En Vråboplats i Kimstad - Inför ombyggnad till ny pendeltågstation i Kimstad

SND-ID: snd2084-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001818

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under hösten 2005 en arkeologisk förundersökning och en påföljande slutundersökning under försommaren 2006 i Kimstad, inom fastigheten Ask 5:1, Norrköpings kommun. Norrköpings kommun avser att bygga en ny pendeltågstation som skulle komma att beröra fornlämning RAÄ 258, en förhistorisk boplats. Undersökningarna omfattade lämningar efter ett neolitiskt hus samt ett fåtal övriga anläggningar. Analyserat kol har givit två senmesolitiska dateringar från cirka 4300 f Kr. En tredje datering gav en tidigneolitisk datering, cirka 3700 f Kr. Vid undersökningen tillvaratogs cirka 3 kg tidigneolitisk keramik. En slipad yxa av diabas stöder denna datering som också verkar vara boplatsens yngsta fas. Det neolitiska huset utgjordes av en så kallad mesulakonstruktion samt lämningar efter härdar, gropar och en större förrådsgrop.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att avgränsa fornlämningsområdet och försöka avgöra karaktär och d

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under hösten 2005 en arkeologisk förundersökning och en påföljande slutundersökning under försommaren 2006 i Kimstad, inom fastigheten Ask 5:1, Norrköpings kommun. Norrköpings kommun avser att bygga en ny pendeltågstation som skulle komma att beröra fornlämning RAÄ 258, en förhistorisk boplats. Undersökningarna omfattade lämningar efter ett neolitiskt hus samt ett fåtal övriga anläggningar. Analyserat kol har givit två senmesolitiska dateringar från cirka 4300 f Kr. En tredje datering gav en tidigneolitisk datering, cirka 3700 f Kr. Vid undersökningen tillvaratogs cirka 3 kg tidigneolitisk keramik. En slipad yxa av diabas stöder denna datering som också verkar vara boplatsens yngsta fas. Det neolitiska huset utgjordes av en så kallad mesulakonstruktion samt lämningar efter härdar, gropar och en större förrådsgrop.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att avgränsa fornlämningsområdet och försöka avgöra karaktär och datering. Syftet inför slutundersökningen var att funktionsbestämma och datera fornlämningen och således försöka få en mer definitiv uppfattning om platsens användningstid och funktion. Likaså var förhoppningen att fornlämningen skulle kunna sättas in i ett större perspektiv med liknande boplatser från samma tid.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005 – 2006
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kimstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kimstad, Ask 5:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2005108

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-13014-05

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-4196-06

Producents dnr för projektet: 422-3339-2005

Producents dnr för projektet: 423-1058-2006

... Visa mer..

Intrasisprojekt: AO2005108

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-13014-05

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-4196-06

Producents dnr för projektet: 422-3339-2005

Producents dnr för projektet: 423-1058-2006

ProjektID: p505032

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Stenålder

Publikationer
Publicerad: 2014-04-11
Senast uppdaterad: 2016-07-20