GIS-material för arkeologiskt projekt: Scramasax, boplats och gravar i Skälstad

SND-ID: snd2072-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001805

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under 2005 utfördes en arkeologisk förundersökning och en därpå följande särskild undersökning inom fornlämningarna RAÄ 1, 15 och 133 i Skälstad 1:2, Kvillinge socken i Norrköping. I undersökningsområdets nordöstra del står tre runstenar och av dessa står möjligen en på ursprunglig plats. Vid undersökningen påträffades inga anläggningar eller fynd i runstenarnas närhet eftersom marken var mycket omrörd av kablar och diken. Tidigare undersökningar har visat att boplatsen, RAÄ 133, och gravfältet, RAÄ 15, härrör från två olika perioder, äldre järnålder och vendeltid, och att gravfältet har två tydliga tyngdpunkter, en i äldre och en i yngre vendeltid. Vid undersökningen 2005 framkom att en grav skulle kunna kan vara så gammal som sen folkvandringstid. Den yngsta dateringen inom gravfältet var vikingatida. Det har inte gått att påvisa några aktiviteter som skulle vara äldre än tiden för boplatsen, det vill säga äldre järnålder. Det troliga är att marken där boplatsen låg mycket snart efter boplatsens upphörande övergick til

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under 2005 utfördes en arkeologisk förundersökning och en därpå följande särskild undersökning inom fornlämningarna RAÄ 1, 15 och 133 i Skälstad 1:2, Kvillinge socken i Norrköping. I undersökningsområdets nordöstra del står tre runstenar och av dessa står möjligen en på ursprunglig plats. Vid undersökningen påträffades inga anläggningar eller fynd i runstenarnas närhet eftersom marken var mycket omrörd av kablar och diken. Tidigare undersökningar har visat att boplatsen, RAÄ 133, och gravfältet, RAÄ 15, härrör från två olika perioder, äldre järnålder och vendeltid, och att gravfältet har två tydliga tyngdpunkter, en i äldre och en i yngre vendeltid. Vid undersökningen 2005 framkom att en grav skulle kunna kan vara så gammal som sen folkvandringstid. Den yngsta dateringen inom gravfältet var vikingatida. Det har inte gått att påvisa några aktiviteter som skulle vara äldre än tiden för boplatsen, det vill säga äldre järnålder. Det troliga är att marken där boplatsen låg mycket snart efter boplatsens upphörande övergick till att bli ett gravfält. De delar av undersökningsområdet som sannolikt hade kunnat knytas till boplatsen kom att undantas exploatering, varför de inte har undersökts närmare.
Bara ett fåtal fynd påträffades, något som kan förklaras av att marken hade brukats hårt sedan de tidigare undersökningarna. I ett av brandlagren framkom dock en relativt välbevarad scramasax. Svärdets datering stämde väl överens med brandgravarna och det visar dessutom att bygden under vendeltid bör ha haft vissa personer med speciella attribut. Fyndets udda placering antyder också att begravningsritualen varit komplicerad och säkert ytterst symbolbärande. En annan iakttagelse är att det kan förekomma välbevarade fynd under de sönderplöjda anläggningarna och djupt nere i leran.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen hade tre syften: Att avgränsa boplatsområdet RAÄ 133 och gravfältet RAÄ 15, att utreda huruvida det fanns äldre lämningar än tidigare förväntat i förhållande till nivån över havet och att bestämma begränsning för fornlämningsområdet tillhörande runstenarna, RAÄ 1. Den särskilda undersökningens syfte var att dokumentera och undersöka den yta som utgjorde den yttersta delen av boplatsen RAÄ 133 och gravfältet RAÄ 15.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-03
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Skälstad 1:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2005014

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-1355-05

Producents dnr för projektet: 422-395-2005

ProjektID: p505019

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Järnålder

Publikationer
Publicerad: 2014-04-11
Senast uppdaterad: 2016-07-13