GIS-material för arkeologiskt projekt: En långvarig boplats i Veta - Inför nyplanerade villatomter i Mantorps västra utkant

SND-ID: snd2068-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001256

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-11

DOI: https://doi.org/10.5878/001801

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde 2004-2005 arkeologiska undersökningar inom fastigheten Veta 5:5, Veta socken, Mantorp, Mjölby kommun, Östergötland. Undersökningarna föranleddes av att Mjölby kommun planerade för ny villabebyggelse. Utredningsgrävning och förundersökning utfördes 2004 och konstaterade ett omfattande boplatsområde. Det totala exploateringsområdet uppgick till ungefär 50 000 m2 och cirka 8700 m2 banades av vid slutundersökningen som utfördes 2005. Ytterligare något hundratal kvadratmeter undersöktes vid utredningsgrävningen och förundersökningen. Tre boplatsområden undersöktes. Inom område A påträffades ett treskeppigt långhus från yngre romersk järnålder samt aktivitetsytor med härdar och gropar. För Östergötlands del var detta hus ovanligt intakt och hade såväl takbärande stolphål som väggarnas stolphål bevarade. Inom område B påträffades minst fyra hus; ett treskeppigt långhus samt ytterligare ett par något diffusa hus från romersk järnålder. Ett av husen var en mesulakonstruktion från neolitisk s

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde 2004-2005 arkeologiska undersökningar inom fastigheten Veta 5:5, Veta socken, Mantorp, Mjölby kommun, Östergötland. Undersökningarna föranleddes av att Mjölby kommun planerade för ny villabebyggelse. Utredningsgrävning och förundersökning utfördes 2004 och konstaterade ett omfattande boplatsområde. Det totala exploateringsområdet uppgick till ungefär 50 000 m2 och cirka 8700 m2 banades av vid slutundersökningen som utfördes 2005. Ytterligare något hundratal kvadratmeter undersöktes vid utredningsgrävningen och förundersökningen. Tre boplatsområden undersöktes. Inom område A påträffades ett treskeppigt långhus från yngre romersk järnålder samt aktivitetsytor med härdar och gropar. För Östergötlands del var detta hus ovanligt intakt och hade såväl takbärande stolphål som väggarnas stolphål bevarade. Inom område B påträffades minst fyra hus; ett treskeppigt långhus samt ytterligare ett par något diffusa hus från romersk järnålder. Ett av husen var en mesulakonstruktion från neolitisk stenålder. I husets närhet, intill den forna bäcken som genomkorsar området, hittades också cirka 2 kg trattbägarkeramik med bukstreck från samma period. Detta är det hittills största enskilda materialet av trattbägarkeramik med bukstreck som hittats i Östergötland. Dessutom hittades inom område B ett stort antal övriga lämningar såsom stolphål, härdar, gropar, rännor, ett stort skärvstensflak och två brunnar. Skärvstensflaket kunde konstateras vara från äldre bronsålder men största delen av boplatslämningarna i område B kommer från tiden kring århundradena runt Kristi födelse och fram till omkring 400 e Kr. Dessutom innehöll området mycket tjocka odlingslager ned mot bäcken som kunde konstateras vara mycket gamla. Förmodligen påbörjas odlingen i Veta redan under stenålder och löper ända fram till romersk järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska slutundersökningen var att dokumentera fornlämningen RAÄ 45 före borttagande på ett sådant sätt att informationen från boplatsens alla relevanta delar kan studeras i efterhand för forskarvärlden och en intresserad allmänhet. Syftet var också att ta tillvara alla representativa och relevanta fynd som påträffades.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04 – 2005-09
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Veta socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Veta, Veta 5:5

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2004135

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-17358-04

Producents dnr för projektet: 423-4074-2004

ProjektID: p505015

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2012-10-01
Senast uppdaterad: 2016-07-12