GIS-material för arkeologiskt projekt: Bogestad-Harvestad-Edsberga

SND-ID: snd2061-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001437

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 2.1

Version 2.1: 2014-04-10

DOI: https://doi.org/10.5878/001789

... Visa mer..

Version 2.1: 2014-04-10

DOI: https://doi.org/10.5878/001789

Version 2.0: 2012-12-11

DOI: https://doi.org/10.5878/001442

Visa mindre..

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under september 2005 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll längs med sträckan Bogestad-Harvestad-Edsberga-Nain, i Landeryds socken, Linköpings kommun. Förundersökningen föranleddes av en planerad förläggning av jordkabel samt byten av marktransformatorstationer och installering av kabelskåp mellan Bogestad och Nain. Dessutom planerades rasering av befintlig luftledning mellan Edsberga-Nain- Norrberga, Landeryds och Vists socknar. Antikvarisk kontroll skulle utföras inom fyra sträckor där jordkabel skulle förläggas i anslutning till kända fornlämningar. Rasering av befintlig luftledning bedömdes inte beröra några fasta fornlämningar.
Sträcka 1 löpte intill grav- och boplatsområde RAÄ 287. Inga fornlämningar kom här att beröras. Sträcka 2 följde längs med Högsbacken med järnåldersgravfältet RAÄ 12. Inga förhistoriska lämningar kunde konstateras. Sträcka 4 ledde upp till krönläget av den medeltida bytomten Edsberga, RAÄ 318. Nordöst om bytomten finns även en järn

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under september 2005 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll längs med sträckan Bogestad-Harvestad-Edsberga-Nain, i Landeryds socken, Linköpings kommun. Förundersökningen föranleddes av en planerad förläggning av jordkabel samt byten av marktransformatorstationer och installering av kabelskåp mellan Bogestad och Nain. Dessutom planerades rasering av befintlig luftledning mellan Edsberga-Nain- Norrberga, Landeryds och Vists socknar. Antikvarisk kontroll skulle utföras inom fyra sträckor där jordkabel skulle förläggas i anslutning till kända fornlämningar. Rasering av befintlig luftledning bedömdes inte beröra några fasta fornlämningar.
Sträcka 1 löpte intill grav- och boplatsområde RAÄ 287. Inga fornlämningar kom här att beröras. Sträcka 2 följde längs med Högsbacken med järnåldersgravfältet RAÄ 12. Inga förhistoriska lämningar kunde konstateras. Sträcka 4 ledde upp till krönläget av den medeltida bytomten Edsberga, RAÄ 318. Nordöst om bytomten finns även en järnåldersboplats, RAÄ 63. Den planerade jordkabeln skulle här läggas i befintligt ledningsschakt, varför arbetsföretaget inte kom att beröra några fornlämningar. Sträcka 5 ledde över en höjdrygg och ett sadelläge mellan två impediment intill torplämning RAÄ 319. Utöver en grop med brungrå fyllning och en rödgodsskärva påträffades inga fynd eller lämningar. UV Öst anser efter utförd undersökning att jordkabeln kan förläggas utan vidare antikvariska åtgärder inom de berörda sträckorna.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var att klargöra om arkeologiska lämningar påverkades av markarbetena.

ZIP-filen innehåller GIS-filer med information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Landeryd socken, Vist socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Landeryds & Vists sn

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2005080

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-10242-05

Producents dnr för projektet: 422-2655-2005

ProjektID: p505008

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 2.1. 2014-04-10

Version 2.1: 2014-04-10

DOI: https://doi.org/10.5878/001789

Version 2.0. 2012-12-11

Version 2.0: 2012-12-11

DOI: https://doi.org/10.5878/001442

Version 1.0. 2012-10-01

Version 1.0: 2012-10-01

DOI: https://doi.org/10.5878/001437

Publicerad: 2012-10-01
Senast uppdaterad: 2016-07-07