GIS-material för arkeologiskt projekt: Götala

SND-ID: snd2044-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001773

Citering

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av upprättande av ny vägsträckning inom fastigheten Götala 3:1 i Styra socken har en förundersökning utförts av Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) inom RAÄ 44. Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva den kända fornlämningens karaktär och datering. Anläggningarna som påträffades hade karaktär av boplatslämningar. Flera av dem kan knytas till aktiviteter med eld. Det är möjligt att dessa anläggningar har ett samband med de intilliggande gravarna. Kol från två anläggningar har daterats till folkvandringstid. Det framkom även ett kulturlager vari det påträffades sot, kol och skärvsten. I väst framkom en härd utanför området. I öster fortsätter fornlämningsområdet emot gravarna RAÄ 38 och 39 som ligger öster om undersökningsområdet. Fornlämningen kunde avgränsas inom vägområdet i norr och söder i vägens längdriktning. Lämningen fortsätter dock mot väster utanför vägområdet men avgränsas där av järnvägen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet m

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av upprättande av ny vägsträckning inom fastigheten Götala 3:1 i Styra socken har en förundersökning utförts av Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) inom RAÄ 44. Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva den kända fornlämningens karaktär och datering. Anläggningarna som påträffades hade karaktär av boplatslämningar. Flera av dem kan knytas till aktiviteter med eld. Det är möjligt att dessa anläggningar har ett samband med de intilliggande gravarna. Kol från två anläggningar har daterats till folkvandringstid. Det framkom även ett kulturlager vari det påträffades sot, kol och skärvsten. I väst framkom en härd utanför området. I öster fortsätter fornlämningsområdet emot gravarna RAÄ 38 och 39 som ligger öster om undersökningsområdet. Fornlämningen kunde avgränsas inom vägområdet i norr och söder i vägens längdriktning. Lämningen fortsätter dock mot väster utanför vägområdet men avgränsas där av järnvägen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva fornlämningens art och karaktär. Viktiga frågor var, förutom omfattning och komplexitet, lämningarnas datering.

ZIP-filen innehåller GIS-filer med innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-06
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Styra socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Styra

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2421-09

Producents dnr för projektet: 2115

ProjektID: p509001

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Folkvandringstid

Publikationer
Publicerad: 2014-04-10
Senast uppdaterad: 2016-07-07