GIS-material för arkeologiskt projekt: En brons- och järnåldersboplats i Veta - Mantorp

SND-ID: snd2041-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001423

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-09

DOI: https://doi.org/10.5878/001728

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ny detaljplan för Veta 5:5 med flera i Mantorp, Mjölby kommun utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under 2004 en arkeologisk utredning etapp 2 och en förundersökning inom exploateringsområdet. Sammanlagt under utredningstillfället och förundersökningen påträffades omkring 75 anläggningar i form av härdar, stolphål, gropar och årderspår. Fornlämningsområdet är i avvaktan på tilldelning av RAÄ-nr noterat i fornlämningsregistret som UV 4 Veta socken. Fynd gjordes av järnålderskeramik samt av bränd lera. Delar av nedodlade boplats- och odlingslager kunde konstateras i flera skikt. Under dessa lager påträffades också anläggningar. Dateringar av sex anläggningar visar att lämningarna åtminstone täcker ett tidsspann från äldre bronsålder till folkvandringstid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att avgöra om lagskyddade fasta fornlämningar kan komma att beröras av exploateringen. Syftet med den arkeologiska förundersökningen var a

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ny detaljplan för Veta 5:5 med flera i Mantorp, Mjölby kommun utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under 2004 en arkeologisk utredning etapp 2 och en förundersökning inom exploateringsområdet. Sammanlagt under utredningstillfället och förundersökningen påträffades omkring 75 anläggningar i form av härdar, stolphål, gropar och årderspår. Fornlämningsområdet är i avvaktan på tilldelning av RAÄ-nr noterat i fornlämningsregistret som UV 4 Veta socken. Fynd gjordes av järnålderskeramik samt av bränd lera. Delar av nedodlade boplats- och odlingslager kunde konstateras i flera skikt. Under dessa lager påträffades också anläggningar. Dateringar av sex anläggningar visar att lämningarna åtminstone täcker ett tidsspann från äldre bronsålder till folkvandringstid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att avgöra om lagskyddade fasta fornlämningar kan komma att beröras av exploateringen. Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att begränsa boplats- och odlingsytorna och att fastställa deras arkeologiska potential och om det fanns ytterligare förhistoriska eller medeltida lämningar av annan karaktär inom området.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Agrara lämningar, Boplatslämning övrig

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Veta socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Veta, Veta 5:5 mfl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO200415

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-19806-03

Producents dnr för projektet: 421-4038-2003

ProjektID: p504010

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2012-09-27
Senast uppdaterad: 2016-07-07