GIS-material för arkeologiskt projekt: Östra Malmskogen - Detaljplan för industriområde

SND-ID: snd2037-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001724

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland har Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 samt förundersökning vid Östra Malmskogen, Rystad socken och Linköping stad, Linköpings kommun. Utredningen samt förundersökningen föranleddes av ett nytt detaljplaneprogram och utfördes i april 2004. Detaljplanen berörde ett flertal olika fornlämningsområden. Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om det inom den aktuella exploateringsytan finns spår av förhistoriska samt historiska aktiviteter. Ambitionen med utredningen var även att arkeologiskt försöka avgränsa de topografiskt uppskattade fornlämningsområdena inom varje delområde, samt att visa på fornlämningsfria ytor. Syftet med förundersökningen var att klargöra art och intensitet av fornlämningen, samt att begränsa fornlämningens utbredning. Den arkeologiska utredningen samt förundersökningen konstaterade att det inom den ­aktuella exploateringsytan finns spår av förhistoriska samt historiska aktiviteter. På grund av väderför

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland har Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 samt förundersökning vid Östra Malmskogen, Rystad socken och Linköping stad, Linköpings kommun. Utredningen samt förundersökningen föranleddes av ett nytt detaljplaneprogram och utfördes i april 2004. Detaljplanen berörde ett flertal olika fornlämningsområden. Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om det inom den aktuella exploateringsytan finns spår av förhistoriska samt historiska aktiviteter. Ambitionen med utredningen var även att arkeologiskt försöka avgränsa de topografiskt uppskattade fornlämningsområdena inom varje delområde, samt att visa på fornlämningsfria ytor. Syftet med förundersökningen var att klargöra art och intensitet av fornlämningen, samt att begränsa fornlämningens utbredning. Den arkeologiska utredningen samt förundersökningen konstaterade att det inom den ­aktuella exploateringsytan finns spår av förhistoriska samt historiska aktiviteter. På grund av väderförhållanden och mycket sanka åkermarker var det inte möjligt att helt avgränsa alla fornlämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var i första hand att tillse att inga fasta fornlämningar kom att beröras av den planerade exploateringen. Ambitionen var även att om möjligt arkeologiskt klargöra avgränsningen för det topografiskt uppskattade fornlämnings­området inom varje delområde, samt att visa på fornlämningsfria ytor. Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningen. Målsättningen var även att dokumentera, typbestämma och om möjligt datera anläggningar och fynd.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Grav - uppgift om typ saknas

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10 – 2004-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken, Rystad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad/Rystad, Östra Malmskogen

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO200452

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-16562-03

Producents dnr för projektet: 421-3236-2003

ProjektID: p504006

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-08
Senast uppdaterad: 2017-01-03