GIS-material för arkeologiskt projekt: Stensättningar och stenåldersstrand - Husbygge vid Kallerstad 1:27

SND-ID: snd2033-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001720

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Linköpings Mäklarbyrå planerar att uppföra hus och villor inom fastigheten Kallerstad 1:27 i Linköping stad och kommun, Östergötland. Vid en tidigare utredning i området kunde konstateras ett flertal fornlämningar i form av gravar, boplatslämningar samt bearbetad kvarts, vilka anmäldes som fornlämning. Efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötland utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, under oktober och november 2004 en arkeologisk förundersökning i det berörda området.
Vid förundersökningen togs sökschakt upp inom fornlämningsområdet. Minst sex separata stenpackningar kunder dokumenteras. Krönrygget i området utgörs av ett gravfält med stensättningar, preliminärt daterat till äldre järnålder. Öster om gravfältet ligger ett härdområde som sannolikt kan knytas till gravarna. Dessa härdar överlagrar en bosättning som typologiskt kan dateras till senmesolitikum. Riksantikvarieämbetet, UV Öst, föreslår att delar av området blir föremål för slutundersökning vid en eventuell fortsatt exploatering.

Syfte:

Informationen i syft

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Linköpings Mäklarbyrå planerar att uppföra hus och villor inom fastigheten Kallerstad 1:27 i Linköping stad och kommun, Östergötland. Vid en tidigare utredning i området kunde konstateras ett flertal fornlämningar i form av gravar, boplatslämningar samt bearbetad kvarts, vilka anmäldes som fornlämning. Efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötland utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, under oktober och november 2004 en arkeologisk förundersökning i det berörda området.
Vid förundersökningen togs sökschakt upp inom fornlämningsområdet. Minst sex separata stenpackningar kunder dokumenteras. Krönrygget i området utgörs av ett gravfält med stensättningar, preliminärt daterat till äldre järnålder. Öster om gravfältet ligger ett härdområde som sannolikt kan knytas till gravarna. Dessa härdar överlagrar en bosättning som typologiskt kan dateras till senmesolitikum. Riksantikvarieämbetet, UV Öst, föreslår att delar av området blir föremål för slutundersökning vid en eventuell fortsatt exploatering.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att klargöra datering, art och intensitet av lämningarna samt att ytterligare begränsa fornlämningarnas utbredning. Tre tematiska delar urskildes (Gravmiljön, Boplatsmiljön, Stenåldersbosättningen) och en övergripande målsättning var att försöka finna de rumsliga och kronologiska relationerna mellan de olika förhistoriska aktiviteterna i området.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-10 – 2011-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Tallboda, Kallerstad 1:27

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO200481

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-10953-04

Producents dnr för projektet: 422-2626-2004

ProjektID: p504002

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Stenålder, Bronsålder

Publikationer
Publicerad: 2014-04-08
Senast uppdaterad: 2016-10-06