GIS-material för arkeologiskt projekt: Trädgårdstorp_2

SND-ID: snd2032-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001655

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har under åren 2003 och 2004, med en komplettering under 2005, genomfört arkeologiska förundersökningar samt arkeologisk slutundersökning vid Trädgårdstorp, inom del av Värö 3:1 och Ryd 1:1 i Kärna socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anledningen till de arkeologiska undersökningarna var att Tekniska Verken i Linköping AB avsåg att etablera en ny återvinningscentral (Malmen Återvinningscentral) inom fastigheten Ryd 1:1 samt att Linköpings kommun planerat för ett nytt skyttecentrum inom den angränsande fastigheten Värö 3:1. Undersökningarna omfattade delar av ett sammanhängande fornlämningsområde registrerat som RAÄ 126-128 i Kärna socken. Inom två undersökningsområden, Område 1 samt Område 2, dokumenterades lämningar efter en mesolitisk boplats samt en bosättning från senneolitikum och bronsålder, med bl a ett välbevarat tvåskeppigt hus från tiden runt 2000-1500 f Kr.
Efter utförda undersökningar anser UV Öst i samråd med Länsstyrelsen att det inte finns hinder för de planerade exploate

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har under åren 2003 och 2004, med en komplettering under 2005, genomfört arkeologiska förundersökningar samt arkeologisk slutundersökning vid Trädgårdstorp, inom del av Värö 3:1 och Ryd 1:1 i Kärna socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anledningen till de arkeologiska undersökningarna var att Tekniska Verken i Linköping AB avsåg att etablera en ny återvinningscentral (Malmen Återvinningscentral) inom fastigheten Ryd 1:1 samt att Linköpings kommun planerat för ett nytt skyttecentrum inom den angränsande fastigheten Värö 3:1. Undersökningarna omfattade delar av ett sammanhängande fornlämningsområde registrerat som RAÄ 126-128 i Kärna socken. Inom två undersökningsområden, Område 1 samt Område 2, dokumenterades lämningar efter en mesolitisk boplats samt en bosättning från senneolitikum och bronsålder, med bl a ett välbevarat tvåskeppigt hus från tiden runt 2000-1500 f Kr.
Efter utförda undersökningar anser UV Öst i samråd med Länsstyrelsen att det inte finns hinder för de planerade exploateringarna. Den totala utbredningen av fornlämningsområdet är emellertid ännu inte känt, varför framtida anslutande exploateringar sannolikt kommer att innebära fortsatta arkeologiska åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med de arkeologiska förundersökningarna var att närmare fastställa det tidigare konstaterade fornlämningsområdets art/karaktär, ålder, utbredning och vetenskapliga potential inom de planerade exploateringsområdena. Resultatet har utgjort underlag för Länsstyrelsens vidare bedömningar i ärendet, samt fungerat som underlag för beräkningar av kostnader för vidare arkeologiska åtgärder.
Syftet med den arkeologiska slutundersökningen var att vetenskapligt undersöka, dokumentera och ta bort de fornlämningar som tidigare bedömts som vetenskapligt intressanta inom de slutligen fastlagda exploateringsområdena. Inför undersökningen formulerades en rad relevanta frågeställningar.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Kärna socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kärna, Värö 3:1, Ryd 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O200325

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-18265-03

Producents dnr för projektet: 422-3659-2003

ProjektID: p503025

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2012-12-11
Senast uppdaterad: 2016-10-06