GIS-material för arkeologiskt projekt: Fem arkeologiska undersökningar i västra Östergötlands slättbygd_4

SND-ID: snd2024-4. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001711

Citering

Alternativ titel

Fågelstaprojektet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har med anledning av Banverkets planering för utbyggnad till dubbelspår av järnvägssträckningen mellan Motala och Mjölby och därtill anslutande planskilda korsningar utfört särskilda arkeologiska undersökningar längs med sträckan under åren 2003-2005. Undersökningarna ägde rum inom sammanlagt fem skilda lokaler som tillsammans utgjorde delprojektet Fågelstaprojektet, inom det övergripande linjeprojektet Slättbygdsprojektet - västra Östergötland i ett långtidsperspektiv. Lämningarna utgjordes av neolitiska och förromerska boplatslämningar, gropschaktugnar från övergången mellan brons- och järnålder, gravar och kultbyggnad från vendel- och vikingatid samt en medeltida vägsträckning (Landstorp, invid RAÄ 21, 27, Västra Stenby socken); fossil åkermark från övergången bronsålder - järnålder, boplats från yngre järnålder, tidigmedeltida anläggningar och smedja från historisk tid (Fågelstads by, RAÄ 225, Västra Stenby socken); boplatslämningar och lösfynd från stenålder - äldre järnålder, bl a en st

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har med anledning av Banverkets planering för utbyggnad till dubbelspår av järnvägssträckningen mellan Motala och Mjölby och därtill anslutande planskilda korsningar utfört särskilda arkeologiska undersökningar längs med sträckan under åren 2003-2005. Undersökningarna ägde rum inom sammanlagt fem skilda lokaler som tillsammans utgjorde delprojektet Fågelstaprojektet, inom det övergripande linjeprojektet Slättbygdsprojektet - västra Östergötland i ett långtidsperspektiv. Lämningarna utgjordes av neolitiska och förromerska boplatslämningar, gropschaktugnar från övergången mellan brons- och järnålder, gravar och kultbyggnad från vendel- och vikingatid samt en medeltida vägsträckning (Landstorp, invid RAÄ 21, 27, Västra Stenby socken); fossil åkermark från övergången bronsålder - järnålder, boplats från yngre järnålder, tidigmedeltida anläggningar och smedja från historisk tid (Fågelstads by, RAÄ 225, Västra Stenby socken); boplatslämningar och lösfynd från stenålder - äldre järnålder, bl a en stor boplats från äldre järnålder (Hallingstorp, invid RAÄ 14-19, Västra Stenby socken); boplatser och boplatslämningar från tidigneolitikum, senneolitikum, bronsålder, övergången brons- och järnålder respektive romersk tid samt vendel/vikingatida hus, eventuellt tidig byetablering? (Sund, invid RAÄ 32, Fivelstad socken) och slutligen boplatslämningar från neolitisk tid och bronsålderboplats, fossil åkermark från bronsålder respektive förromersk järnålder samt förromerskt aktivitets- eller hantverksområde (Russingstorp, invid RAÄ 26, Fivelstad socken). Sammanlagt undersöktes ca 23 300 m2.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
För Fågelstaprojektet formulerades initialt ett övergripande tema: Slättbygdens människor - bebyggelseförändringar i ett långtidsperspektiv. Den övergripande målsättningen var att betrakta landskapsutvecklingen i området ur ett helhetsperspektiv. Den övergripande målsättningen bröts i sin tur ned i fyra underteman med tillhörande frågeställningar: Kontinuitet och brytningstider, Lokalisering och markutnyttjande i ett lokalt perspektiv, Bebyggelse och boplatsstruktur samt Centrala platser och centrala områden. Avsikten är också att ställa bilden av den förhistoriska utvecklingen och resursutnyttjandet i västra Östergötland i relation till de centrala och östra delarna av Östergötland samt till andra närliggande regioner.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Motala kommun, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Fivelstad,

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O200436

Länsstyrelsens dnr för projektet: 220-3775-00

Producents dnr för projektet: 423-1717-2003

ProjektID: p503004

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2016-10-06