GIS-material för arkeologiskt projekt: Gravfält, skelett och odlingslager vid Kriminalvårdsanstalten i Skänninge

SND-ID: snd2022-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001706

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ombyggnaden av Rv 32 till Rv 50 har en arkeologisk förundersökning utförts av RAÄ 37 och 38, Skänninge stad. Vid undersökningen framkom nio gravar, varav sju omarkerade brandgravar och två stensättningar. Söder om gravfältet noterades två ovanpå varandra liggande odlingslager liksom även ett mindre antal årderspår. I detta område påträffades också en skelettgrav, delar av en bäckfåra/dike och en väg. I skelettgraven påträffades trärester som tolkats som en kista. Osteologiskt bestämdes individen ha varit en man. Skelettet visade spår att kroppen utsatts för kraftigt våld. Graven har daterats till vikingatid.

Ett av undersökningens mest påfallande resultat var den höga graden av bortodling som skett under det decennium som passerat mellan utredningen och förundersökningen. Sammantaget medför detta att det är av största vikt att undersöka de fornlämningar som ligger inom vägområdet, men även de som kommer att kvarligga utanför den nya vägsträckningen. I annat fall kommer de sannolikt att ha plöjts bort inom en snar

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ombyggnaden av Rv 32 till Rv 50 har en arkeologisk förundersökning utförts av RAÄ 37 och 38, Skänninge stad. Vid undersökningen framkom nio gravar, varav sju omarkerade brandgravar och två stensättningar. Söder om gravfältet noterades två ovanpå varandra liggande odlingslager liksom även ett mindre antal årderspår. I detta område påträffades också en skelettgrav, delar av en bäckfåra/dike och en väg. I skelettgraven påträffades trärester som tolkats som en kista. Osteologiskt bestämdes individen ha varit en man. Skelettet visade spår att kroppen utsatts för kraftigt våld. Graven har daterats till vikingatid.

Ett av undersökningens mest påfallande resultat var den höga graden av bortodling som skett under det decennium som passerat mellan utredningen och förundersökningen. Sammantaget medför detta att det är av största vikt att undersöka de fornlämningar som ligger inom vägområdet, men även de som kommer att kvarligga utanför den nya vägsträckningen. I annat fall kommer de sannolikt att ha plöjts bort inom en snar framtid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva de aktuella fornlämningarnas (gravfält och odlingsytor) karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet. En fråga gällde även om det fanns andra typer av lämningar såsom boplatslämningar inom förundersökningsområdet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-06
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Skänninge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skänninge stad, Östanå 6:1 och Skänninge 3:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Intrasisprojekt: OLM2009006

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2424-09

Producents dnr för projektet: 88/09

ProjektID: p509014

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2016-10-06