GIS-material för arkeologiskt projekt: Stavgård

SND-ID: snd2020-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001703

Citering

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför byggandet av den planerade nya vägsträckningen för riksväg 50 mellan Motala och Mjölby utförde SAU en arkeologisk förundersökning av fornlämningen RAÄ 115. Inom det 3000 m2 stora undersökningsområdet drogs sju schakt vilka upptog en sammanlagd yta på 355 m2. De påträffade anläggningarna utgjordes av tre stolphål, en grop och två lagerrester, vilka samtliga var belägna i de båda västligaste schakten. Dateringarna var spridda mellan tidigneolitikum, övergången mellan vikingatid-medeltid, samt 1200-tal. Förutom det fåtal anläggningar som fanns i undersökningsområdets västra kant saknades spår av förhistorisk aktivitet inom den undersökta ytan.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningens syfte var att fastställa de kända fornlämningarnas karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer med information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-05
  • Datainsamlare: Societas Archaeologica Upsaliensis
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Allhelgona socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Stavgård 1:2, Allhelgona sn

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: sau2010sta2116

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2422-09

Producents dnr för projektet: 2116

ProjektID: p510002

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2016-10-06