GIS-material för arkeologiskt projekt: RAÄ 9 och 49 - Skänninge 9, 49

SND-ID: snd2010-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001696

Citering

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Forskningshuvudman

Arkeologikonsult

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid förundersökning av RAÄ 9 påträffades boplatsspår på två ställen. Det södra området innehöll ett flertal anläggningar. Analysen av makroproverna tydde på att dessa var från neolitikum och järnålder, vilket även stöddes av en 14C-datering till senneolitikum och en till romersk järnålder. Det norra området gav däremot intryck av att vara sentida. Vid förundersökningen av RAÄ 49 påträffades sammanhållna boplatsspår på två platser. Den ena platsen utgjordes av ett begränsat kulturlager och enstaka anläggningar i form av härdar. Denna boplats har 14C-daterats till förromersk järnålder. Boplatsens utbredning inom förundersökningsområdet är starkt begränsad, och det kan antas att den fortsätter åt Ö, utanför förundersökningsområdet. Den andra platsen utgjordes av anläggningar i form av härdar, störhål och stolphål. Här iakttogs bl a vad som kan antas vara spåren av en treskeppig byggnad från yngre vendeltid-äldre vikingatid. Genom 14C-datering framgår att boplatsaktiviteter skett på platsen under olika perioder: senmesolitik

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid förundersökning av RAÄ 9 påträffades boplatsspår på två ställen. Det södra området innehöll ett flertal anläggningar. Analysen av makroproverna tydde på att dessa var från neolitikum och järnålder, vilket även stöddes av en 14C-datering till senneolitikum och en till romersk järnålder. Det norra området gav däremot intryck av att vara sentida. Vid förundersökningen av RAÄ 49 påträffades sammanhållna boplatsspår på två platser. Den ena platsen utgjordes av ett begränsat kulturlager och enstaka anläggningar i form av härdar. Denna boplats har 14C-daterats till förromersk järnålder. Boplatsens utbredning inom förundersökningsområdet är starkt begränsad, och det kan antas att den fortsätter åt Ö, utanför förundersökningsområdet. Den andra platsen utgjordes av anläggningar i form av härdar, störhål och stolphål. Här iakttogs bl a vad som kan antas vara spåren av en treskeppig byggnad från yngre vendeltid-äldre vikingatid. Genom 14C-datering framgår att boplatsaktiviteter skett på platsen under olika perioder: senmesolitikum, mellanneolitikum, senneolitikum, romersk järnålder och yngre vendeltid-äldre vikingatid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Väg 32 mellan Mjölby och Motala kommer att breddas och få en delvis ny sträckning samt ny benämning som väg 50. Vid Lövingsborg, inom fastigheten Sunnanå 2:6, strax söder om Skänninge tätort kommer breddningen att dras över RAÄ 9 och RAÄ 49 i Skänninge socken. Med anledning av detta genomförde Arkeologikonsult under våren 2009 två arkeologiska förundersökningar av de respektive fornlämningarna enligt Länsstyrelsen i Östergötlands beslut.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Inledningsvis inventerades undersökningsytorna. Lokalerna avgränsades sedan genom sökschaktning. Vid detta arbete användes en hjuldriven 15 tons grävmaskin försedd med rototilt och planskopa om ca 1,5 m bredd. RAÄ 9 undersöktes genom att schakt med enkel skopbredd, 6 till 22 meter långa, upptogs. RAÄ 49 undersöktes genom grävande av schakt med dubbel skopbredd, 7 till 21 meter långa. Detta motiverades utifrån att förekomsten av stolburna hus kunde antas. Den dubbla skopbredden var således till för att minimera risken att schakta mellan stolppar. På bägge lokalerna utökades schakten i bredd där kulturlager eller koncentrationer av lämningar framkom. Framkomna lämningar rensades för hand. Ett representativt urval av anläggningarna grävdes. I påträffade kulturlager upptogs provrutor. Påträffade fynd tillvaratogs. Påträffade kontexter och upptagna schakt dokumenterades skriftligen, inmättes med precisions-GPS samt digitalfotograferades. Prover för makroanalys samt 14C-datering togs. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05 – 2009-06
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Skänninge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skänninge

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: missing

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2426-09

Producents dnr för projektet: 2268

ProjektID: p0509003

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Neolitikum, Järnålder

Publikationer
Publicerad: 2014-04-02
Senast uppdaterad: 2016-10-06