GIS-material för arkeologiskt projekt: Förundersökning vid Landstorp, Västra Stenby sn, Ög - Landstorp 246

SND-ID: snd2008-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001695

Citering

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningen vid Landstorp (fastighet Nyckelby 3:9) gjordes med anledning av att RAÄ 246 behöver tas i anspråk för planerad om- och nybyggnation av Riksväg 32/50 mellan Motala och Mjölby. I direkt anslutning till Raä 246 har man vid tidigare slutundersökningar påträffat lämningar från neolitikum fram till sen historisk tid. Vid de tidigare undersökningarna påträffades två rännor och en stolprad vilka tolkades som hyddbottnar respektive mesulahus från neolitikum. Bland övriga anläggningar kunde man inte finna några tydliga strukturer. Resultaten från den nu genomförda förundersökningen är väldigt likartade. Flera stolp- och störhål samt gropar som tolkats som boplatsrelaterade påträffades. Dom tydligaste lämningarna var två hästskoformade rännor varav den ena 14C-daterades till 2460-2190 f.Kr (sigma2). Ytterligare en datering visade på neolitikum (3700-3250 f.Kr. (sigma2)). Liknande lämningar med neolitiska rännor är tidigare kända från Östergötlands inland men antalet är hittills få.

Syfte:

Informationen i syfte är h

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningen vid Landstorp (fastighet Nyckelby 3:9) gjordes med anledning av att RAÄ 246 behöver tas i anspråk för planerad om- och nybyggnation av Riksväg 32/50 mellan Motala och Mjölby. I direkt anslutning till Raä 246 har man vid tidigare slutundersökningar påträffat lämningar från neolitikum fram till sen historisk tid. Vid de tidigare undersökningarna påträffades två rännor och en stolprad vilka tolkades som hyddbottnar respektive mesulahus från neolitikum. Bland övriga anläggningar kunde man inte finna några tydliga strukturer. Resultaten från den nu genomförda förundersökningen är väldigt likartade. Flera stolp- och störhål samt gropar som tolkats som boplatsrelaterade påträffades. Dom tydligaste lämningarna var två hästskoformade rännor varav den ena 14C-daterades till 2460-2190 f.Kr (sigma2). Ytterligare en datering visade på neolitikum (3700-3250 f.Kr. (sigma2)). Liknande lämningar med neolitiska rännor är tidigare kända från Östergötlands inland men antalet är hittills få.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Vägverket region sydöst och efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötland (dnr 4312415-09) har Arkeologikonsult genomfört en arkeologisk förundersökning vid Landstorp i Västra Stenby socken inför byggandet av Riksväg 50 Motala-Mjölby.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Vid förundersökningen grävdes 9 schakt (6 - 16 meter långa), varav sju med dubbel skopbredd (2,6 m) och övriga med enkel skopbredd (1,3 m). I anslutning till de tidigare undersökningarna kunde inga schakt öppnas eftersom schaktmassor ligger kvar i FUområdet. Detta anses dock inte påverka resultatet. För att få en bättre avgränsning av fornlämningen lades två schakt utanför FU-området i sydost. Totalt undersöktes ca 250 m2 av den totala ytan på 2000 m2, vilket motsvarar 12,5 % av FU-ytan. Schakten grävdes ned till icke kulturpåverkad mark, mättes in med GPS, digitalfotograferades, samt dokumenterades skriftligen. Ett representativt urval av anläggningarna undersöktes genom handgrävning. Inga fynd tillvaratogs. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-04
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Stenby, Nyckelby 3:9

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: missing

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2415-09

Producents dnr för projektet: 2265

ProjektID: p0509004

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Neolitikum

Publikationer
Publicerad: 2014-04-02
Senast uppdaterad: 2016-10-06