GIS-material för arkeologiskt projekt: Stora Sjögestad

SND-ID: snd2007-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001694

Citering

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk utredning (etapp 2) vid korsningen väg 34/1123 samt en utredning (etapp 1) utmed väg 34 till korsningen för väg 34/1050, vid Stora Sjögestad, Vreta kloster socken, Linköping kommun. Vid fältinventeringen antogs att en stor del av utredningsområdet öster om väg 34 och öster om väg 1123 var stört av sentida sand- och grustäkter. Utredningen bekräftade antagandet och visade även att ytan söder om väg 1123 var kraftigt störd av markberedning inför en tallplantering. Om det funnits arkeologiskt intressanta lämningar inom utredningsområdet öster om väg 34 är dessa förstörda av sentida aktiviteter. Ursprungliga nivåer kunde hittas på åsen och i åkermarken väster om väg 34. Inga indikationer på fornlämningar påträffades, varför Arkeologikonsult inte rekommenderar några ytterligare arkeologiska åtgärder inom utredningsområdet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den aktuella utredningen var att fastställa om det fanns ytterligare forn-

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk utredning (etapp 2) vid korsningen väg 34/1123 samt en utredning (etapp 1) utmed väg 34 till korsningen för väg 34/1050, vid Stora Sjögestad, Vreta kloster socken, Linköping kommun. Vid fältinventeringen antogs att en stor del av utredningsområdet öster om väg 34 och öster om väg 1123 var stört av sentida sand- och grustäkter. Utredningen bekräftade antagandet och visade även att ytan söder om väg 1123 var kraftigt störd av markberedning inför en tallplantering. Om det funnits arkeologiskt intressanta lämningar inom utredningsområdet öster om väg 34 är dessa förstörda av sentida aktiviteter. Ursprungliga nivåer kunde hittas på åsen och i åkermarken väster om väg 34. Inga indikationer på fornlämningar påträffades, varför Arkeologikonsult inte rekommenderar några ytterligare arkeologiska åtgärder inom utredningsområdet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den aktuella utredningen var att fastställa om det fanns ytterligare forn- och/eller kulturlämningar förutom tidigare kända inom området. Den norra delen motsvarar den troliga placeringen för trafikplatsen där vägverket utreder tre alternativ. Utredning etapp 2 med schaktning utfördes endast i den norra delen av uo eftersom trafikplatsen med största sannolikhet kommer att placeras vid korsningen väg 34/1123 medan endast etapp 1 med fältinventering genomfördes i övriga utredningsområdet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Utredningen har omfattat en genomgång av fornminnesregistret (FMIS), historiskt kartmaterial, arkivmaterial från ATA samt relevant litteratur för att klarlägga fornlämningsbilden i området. En fältinventering genomfördes i syfte att söka efter ytterligare eventuellt okända fornlämningar och lämpliga områden för sökschaktning. Därefter grävdes sökschakt i norra delen av uo i syfte att klargöra om det finns fornlämningar som inte är synliga ovan mark. Sammanlagt grävdes 21 sökschakt som var 1,3 m breda och 5 - 34 m långa. Schakten grävdes ned till icke kulturpåverkad mark, mättes in med GPS, digital fotograferades, samt dokumenterades skriftligen. Inga fynd har tillvaratagits. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplatslämning övrig

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-10
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster, Stora Sjögestad 20:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: missing

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-24902-08

Producents dnr för projektet: 2244

ProjektID: p0508012

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-01
Senast uppdaterad: 2016-07-04