GIS-material för arkeologiskt projekt: Från Ringeby till Ljura

SND-ID: snd2006-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001693

Citering

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Forskningshuvudman

Arkeologikonsult

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under tidig höst 2008 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning (etapp 1) inom ett område från Ingelstad trafikplats via Händelö till Ljura trafikplats utanför Norrköping. Utredningen genomfördes enligt beslut av länsstyrelsen i Östergötlands län med anledning av projektering inför byggande av väg E22 Norrleden i Norrköpings kommun. Utredningsområdet omfattade ca 450 hektar. Utredningen visade att det finns flera forn- och kulturlämningar i och intill utredningsområdet samt att det finns flera områden med topografiskt lämpliga boplats- och gravlägen. Inom utredningsområdet identifierades sammanlagt 15 objekt.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med den arkeologiska utredningen var att utforska förekomsten av fasta fornlämningar och fornlämningsmiljöer inom utredningsområdet. Detta innefattade ett påvisande av såväl synliga forn- och kulturlämningar, som områden inom vilka möjligheten är stor att lagskyddade lämningar utan synlig markering ovan jord kan finnas. D

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under tidig höst 2008 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning (etapp 1) inom ett område från Ingelstad trafikplats via Händelö till Ljura trafikplats utanför Norrköping. Utredningen genomfördes enligt beslut av länsstyrelsen i Östergötlands län med anledning av projektering inför byggande av väg E22 Norrleden i Norrköpings kommun. Utredningsområdet omfattade ca 450 hektar. Utredningen visade att det finns flera forn- och kulturlämningar i och intill utredningsområdet samt att det finns flera områden med topografiskt lämpliga boplats- och gravlägen. Inom utredningsområdet identifierades sammanlagt 15 objekt.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med den arkeologiska utredningen var att utforska förekomsten av fasta fornlämningar och fornlämningsmiljöer inom utredningsområdet. Detta innefattade ett påvisande av såväl synliga forn- och kulturlämningar, som områden inom vilka möjligheten är stor att lagskyddade lämningar utan synlig markering ovan jord kan finnas. Dessa lämningar och områden skulle inom ramen för utredningen karteras och beskrivas. Vidare syftade utredningen till att lämna förslag på fortsatta arkeologiska insatser inom området.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Utredningen genomfördes som en etapp 1, d v s utan att några ingrepp i marken gjordes, och kom att innefatta flera moment: - inledande arkiv-, litteratur- och kartstudier - inventering och kartering i fält - efterföljande rapportarbete med upprättande av rekommendationer om fortsatta antikvariska åtgärder Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Gårdstomt, Husgrund, Stensättning

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken, Styrstad socken, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Styrstad och Norrköping s

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: missing

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-10879-07

Producents dnr för projektet: 2144

ProjektID: p0508004

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-01
Senast uppdaterad: 2016-10-05