GIS-material för arkeologiskt projekt: Stenåldersgård och järnåldersbygd i Svartådalen - Riksväg 32

SND-ID: snd2005-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001692

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under hösten 2001 utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk slutundersökning av tre fornlämningar i Svartådalen. Undersökningen föranleddes av en om- och utbyggnad av Riksväg 32, delen Boxholm - Bleckenstad. De tre fornlämningarnas sammanlagda undersökningsyta utgjorde ca 9000 m2 och de undersökta fornlämningstyperna utgjordes huvudsakligen av boplatslämningar från neolitikum och äldre järnålder samt en grav från äldre järnålder. Fornlämningsmiljön i området består främst av lämningar från den äldre järnåldern; stensträngssystem, gravar och gravfält.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför den planerade om- och utbyggnaden av Riksväg 32 mellan Boxholm - Bleckenstad har Riksantikvarieämbetet, UV Öst slutundersökt tre fornlämningar i Öringe och Bleckenstad (RAÄ 332 respektive RAÄ 109, 111:2).

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under hösten 2001 utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk slutundersökning av tre fornlämningar i Svartådalen. Undersökningen föranleddes av en om- och utbyggnad av Riksväg 32, delen Boxholm - Bleckenstad. De tre fornlämningarnas sammanlagda undersökningsyta utgjorde ca 9000 m2 och de undersökta fornlämningstyperna utgjordes huvudsakligen av boplatslämningar från neolitikum och äldre järnålder samt en grav från äldre järnålder. Fornlämningsmiljön i området består främst av lämningar från den äldre järnåldern; stensträngssystem, gravar och gravfält.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför den planerade om- och utbyggnaden av Riksväg 32 mellan Boxholm - Bleckenstad har Riksantikvarieämbetet, UV Öst slutundersökt tre fornlämningar i Öringe och Bleckenstad (RAÄ 332 respektive RAÄ 109, 111:2).

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Arbetsmetoderna har i den mån det varit möjligt anpassats efter projektets arkeologiska målsättningar. Matjorden på de olika undersökningsområdena banades av med grävmaskin för att frilägga underliggande anläggningar och kulturlager. Jorden schaktades, under övervakning av en arkeolog, direkt till anläggningsnivå, med undantag av graven vid RAÄ 109. Graven röjdes från buskar och sly med hjälp av maskin men handrensades sedan i syfte att kunna upptäcka eventuella fynd samt
yttre och inre konstruktionsdetaljer. Anläggningarna undersöktes i allmänhet genom att halva anläggningen grävdes och profilen dokumenterades. Anläggningar med särskilt intressanta konstruktionsdetaljer totalutgrävdes och dokumenterades även i plan. Fyllningarna från anläggningarna sållades eller gicks igenom på hackbord då det ansågs befogat. Samtliga anläggningar, lager, fynd och prover mättes in med totalstation och har registrerats i Intrasis. Fotografier har i första hand
tagits med digitalkamera. I kulturlagren grävdes provrutor. Fyllningen sållades eller gicks igenom på hackbord. Rutorna grävdes för att få fram ett så stort fyndmaterial som möjligt- som sedan kan användas för jämförelser med andra regioner. Även i och i anslutning till den neolitiska huslämningen grävdes och sållades ett antal rutor för att kunna spåra eventuella slagplatser och/eller- fyndkoncentrationer. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Grav - uppgift om typ saknas

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-08-20 – 2001-11-30
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Boxholm kommun, Ekeby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ekeby, Trimplaberget 2:40 mfl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO200114

Länsstyrelsens dnr för projektet: 22-8854-01

Producents dnr för projektet: 423-1680-2001

ProjektID: p0501002

RAÄ-nr: Ekeby 246:1

... Visa mer..

Intrasisprojekt: AO200114

Länsstyrelsens dnr för projektet: 22-8854-01

Producents dnr för projektet: 423-1680-2001

ProjektID: p0501002

RAÄ-nr: Ekeby 246:1

RAÄ-nr: Ekeby 248:1

RAÄ-nr: Ekeby 332:1

RAÄ-nr: Ekeby 10:1

RAÄ-nr: Ekeby 109:1

RAÄ-nr: Ekeby 111:1

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-01
Senast uppdaterad: 2017-01-31