GIS-material för arkeologiskt projekt: Gravar och gravfält vid Linköpings flygplats_4

SND-ID: snd2004-4. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001476

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-01

DOI: https://doi.org/10.5878/001764

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under våren 2001 utfört förundersökningar av ett flertal fornlämningsområden inom området för Linköpings flygplats. Undersökningarna föranleddes av stundande markarbeten i anslutning till start- och landningsbanan. Fornlämningarna utgjordes av gravar och gravgrupper som är belägna på de kvarvarande höjdpartier som idag omger flygfältet. Undersökningarna visade att tre av platserna utgjordes av gravfält med ett flertal gravar medan en lokal omfattade en mindre gravgrupp. I huvudsak kan gravarna dateras till äldre järnålder. Flera av platserna uppvisade även fynd från äldre stenålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningarna syftade till att klargöra art och gravskick av de registrerade gravarna och gravfälten samt av eventuellt nyfunna lämningar inom fornlämningsområdena. Syftet var även att avgränsa respektive fornlämningsområde samt att bedöma omfattningen av lämningarna inom dessa. Resultaten skall även användas som underlag inför bed

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under våren 2001 utfört förundersökningar av ett flertal fornlämningsområden inom området för Linköpings flygplats. Undersökningarna föranleddes av stundande markarbeten i anslutning till start- och landningsbanan. Fornlämningarna utgjordes av gravar och gravgrupper som är belägna på de kvarvarande höjdpartier som idag omger flygfältet. Undersökningarna visade att tre av platserna utgjordes av gravfält med ett flertal gravar medan en lokal omfattade en mindre gravgrupp. I huvudsak kan gravarna dateras till äldre järnålder. Flera av platserna uppvisade även fynd från äldre stenålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningarna syftade till att klargöra art och gravskick av de registrerade gravarna och gravfälten samt av eventuellt nyfunna lämningar inom fornlämningsområdena. Syftet var även att avgränsa respektive fornlämningsområde samt att bedöma omfattningen av lämningarna inom dessa. Resultaten skall även användas som underlag inför bedömningen av efterföljande slutundersökningsbehov.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Vid förundersökningarna grävdes sökschakt inom fornlämningsområdena med hjälp av maskin. Torvskikt och matjord avlägsnades skiktvis ned till orörd mark eller anläggningsnivå. Därefter vidtog handrensning av påträffade lämningar. All plandokumentation utfördes med hjälp av digitalt mätinstrument, s k totalstation (Geodimeter) och finns registrerad i RAÄ/UV's GIS-baserade informationssystem Intrasis. Lager, anläggningar och fynd mättes således in digitalt och registrerades. Ett fåtal för lokalerna representativa anläggningar undersöktes i syfte att utgöra underlagsmaterial inför kommande slutundersökningar. Dokumentationen av sektioner utfördes manuellt. Fotodokumentation utfördes analogt och digitalt i form av snedbilder över enskilda anläggningar eller ytor. Ett fåtal 14C-prover har analyserats för att fastställa dateringar. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping, Tannefors 1:107

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO20015

Länsstyrelsens dnr för projektet: 220-8949-00

Producents dnr för projektet: 422-4129-2000

ProjektID: p0501005

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2012-09-12
Senast uppdaterad: 2020-01-27