GIS-material för arkeologiskt projekt: Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby - Fjärrvärmeledning mellan Linköping och Mjölby

SND-ID: snd2001-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001689

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I ett samarbetsprojekt mellan Tekniska Verken i Linköping AB och Mjölby - Svartådalen Energi AB kommer en ny fjärrvärmeledning att anläggas mellan Linköping och Mjölby. Sträckningen följer mestadels tätt inpå den äldre E4:an mellan de två städerna men på några platser viker ledningen av från vägen, så som t ex i Sjögestad. I anslutning till sträckan finns flera kända fornlämningsmiljöer. Vid den arkeologiska utredningen, etapp 1, som utfördes under december 1999 påträffades ytterligare synliga men oregistrerade fornlämningar på flera platser samt 22 platser med möjliga fornlämningar som krävde fortsatt utredning (Larsson 2000). Under delar av perioden maj - september år 2000 utförde Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV Öst en arkeologisk utredning, etapp 2, vid de 22 möjliga fornlämningarna som anvisats, samt sju förundersökningar vid de registrerade fornlämningarna.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den övergripande målsättningen med det arkeologi

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I ett samarbetsprojekt mellan Tekniska Verken i Linköping AB och Mjölby - Svartådalen Energi AB kommer en ny fjärrvärmeledning att anläggas mellan Linköping och Mjölby. Sträckningen följer mestadels tätt inpå den äldre E4:an mellan de två städerna men på några platser viker ledningen av från vägen, så som t ex i Sjögestad. I anslutning till sträckan finns flera kända fornlämningsmiljöer. Vid den arkeologiska utredningen, etapp 1, som utfördes under december 1999 påträffades ytterligare synliga men oregistrerade fornlämningar på flera platser samt 22 platser med möjliga fornlämningar som krävde fortsatt utredning (Larsson 2000). Under delar av perioden maj - september år 2000 utförde Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV Öst en arkeologisk utredning, etapp 2, vid de 22 möjliga fornlämningarna som anvisats, samt sju förundersökningar vid de registrerade fornlämningarna.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den övergripande målsättningen med det arkeologiska arbetet var att förhindra att fornlämningar kom till skada vid anläggandet av fjärrvärmeledningarna. En kontinuerlig diskussion fördes med uppdragsgivaren angående möjligheterna att ändra sträckning vid kända fornlämningar och på de platser där nya fornlämningar påträffades. Sträckningen ändrades av denna anledning vid flera områden.

Vid utredningens etapp 2 var syftet att konstatera huruvida det fanns fornlämningar som ej var synliga ovan mark på de platser som utifrån topografi och kulturmiljö bedömts som lämpliga förhistoriska etableringsområden.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Metoden var den samma vid både förundersökningar och utredningens etapp 2. Med hjälp av grävmaskin avlägsandes matjord eller torvskikt utmed den planerade sträckningen på de platser som anvisats vid den arkeologiska utredningens etapp 1. Vid sökschaktning öppnades ca 1 m breda schakt och där fornlämningar framkom öppnades den bredd som fjärrvärmeledningarna tar i anspråk, dvs 2,5 - 3 m, och därefter användes handredskap. På flera platser fanns sedan tidigare nedgrävda kablar och ledningar vilket medförde att schaktbredden inskränktes till ca 1 m. På de platser där annan sträckning inte var möjlig undersöktes och dokumenterades, efter överenskommelse med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, de lämningar som fanns inom de 3 m breda schakten. Plan- och sektionsdokumentationen utfördes manuellt i fält och planritningarna har därefter digitaliserats. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-05
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Mjölby kommun, Slaka socken, Vikingstad socken, Viby socken, Sya socken, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Slaka, Vikingstad, Viby, Sya, Mjölby

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO20003

Länsstyrelsens dnr för projektet: 220-2982-00

Producents dnr för projektet: 422-1785-2000

ProjektID: p0500001

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1.1. 2014-04-01

Version 1.1: 2014-04-01

DOI: https://doi.org/10.5878/001689

Variabel tillagd: Fyra nyra fält för geografisk info skapade i projekt-shapefilen.

Version 1.0. 2012-09-12

Version 1.0: 2012-09-12

DOI: https://doi.org/10.5878/001388

Publicerad: 2014-04-01
Senast uppdaterad: 2017-01-03