Zambiska får- och djurhandlares resonemang och ageranden gällande hälsa och sjukdom hos små idisslare

SND-ID: snd1295-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/1t5d-jh95

Citering

Skapare/primärforskare

Sara Lysholm - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för kliniska vetenskaper rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.kv.2016.4.1-51

Beskrivning

Datamaterialet är insamlat på de två största får- och getmarknaderna i Zambia, nämligen Lusaka och Kasumbalesa, i april, maj, september 2018 och november 2019. Materialet har huvudsakligen samlats in genom semi-strukturerade intervjuer men även med hjälp av observationer. Datainsamlingen var fokuserad på djurhandlare men även marknadskunder, slaktare, transportörer, veterinärbutiks-arbetare samt anställda på marknadsorganisationen SLAZ, intervjuades. Det huvudsakliga syftet med datainsamlingen var att undersöka hur zambiska djurhandlare resonerar och agerar kring hälsa och sjukdomar hos får och getter.

Studien är etikprövad av International Livestock Research Institutes (ILRI) nämnd ILRI Institutional Research Ethics Committee (ILRI IREC).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Zambiska får- och get-handlare

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Zambia

Geografisk beskrivning: Lusaka, Kasumbalesa

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Etikprövning

Annan - dnr ILRI-IREC2018-04/1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Lysholm S, Johansson Wensman J, Munyeme M, Fischer K (2020). Perceptions and practices among Zambian sheep and goat traders concerning small ruminant health and disease. PLOS ONE 15(6): e0233611.
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233611

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2020-06-04
Senast uppdaterad: 2021-12-06