Habitatdynamik, ekologisk konnektivitet och olika udda återhämtningsgrader i ekosystemen efter experimentell torka i borealanordliga vattendrag

SND-ID: snd1151-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/jrn0-0520

Citering

Skapare/primärforskare

Amélie Truchy - Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för vatten och miljö rorId

Beskrivning

I mesocosmstudier undersöktes effekter av torka i nordliga vattendrag och hur ekosystemen förändrades utifrån rumslig fördelning av habitatfläckar i vattendragsfåran samt variation i ekologisk konnektivitet kopplad till regional artsammansättning. Grundläggande ekosystemprocesser baserat på kol- och kvävecykler studerades, exempelvis tillväxt av algbiomassa, mikrobiell respiration och nedbrytning av organiskt material samt sammansättning av sötvattenssvampar och bottenlevande invertebrater.

I mesocosm-studier undersöktes effekter av torka i nordliga vattendrag och hur ekosystemen förändrades utifrån rumslig fördelning av habitatfläckar i vattendragsfåran samt variation i ekologisk konnektivitet kopplad till regional artsammansättning. Grundläggande ekosystem-processer baserat på kol- och kväve-cykler studerades, ex.vis. tillväxt av algbiomassa, mikrobiell respiration och nedbrytning av organiskt material samt sammansättning av sötvattenssvampar och bottenlevande invertebrater.

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-08 – 2015-10

Variabler

20

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa, Finland, Nordeuropa

Geografisk beskrivning: Boreal ecoregion

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för vatten och miljö

Medverkande

Brendan McKie - Sveriges lantbruksuniversitet

Finansiering 1

 • Finansiär: Naturvårdsverket
 • Diarienummer hos finansiär: 10/179

Finansiering 2

 • Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten
 • Diarienummer hos finansiär: 10/179

Finansiering 3

 • Finansiär: Forskningsrådet Formas
 • Diarienummer hos finansiär: 2014-886

Finansiering 4

 • Finansiär: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

Finansiering 5

 • Finansiär: University of Oulu, University of Oulu Graduate School (UniOGS)
... Visa mer..

Finansiering 1

 • Finansiär: Naturvårdsverket
 • Diarienummer hos finansiär: 10/179

Finansiering 2

 • Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten
 • Diarienummer hos finansiär: 10/179

Finansiering 3

 • Finansiär: Forskningsrådet Formas
 • Diarienummer hos finansiär: 2014-886

Finansiering 4

 • Finansiär: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

Finansiering 5

 • Finansiär: University of Oulu, University of Oulu Graduate School (UniOGS)

Finansiering 6

 • Finansiär: Academy of Finland (Suomen Akatemia)
 • Diarienummer hos finansiär: AKVA research program

Finansiering 7

 • Finansiär: Naturresursinstitutet (LUKE)
Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Truchy, A., Sarremejane, R., Muotka, T., Mykrä, H., Angeler, D.G.,Lehosmaa, K., Huusko, A., Johnson, R.K., Sponseller, R. A., McKie, B.G. (2020). Habitat patchiness, ecological connectivity and the uneven recovery of boreal stream ecosystems from an experimental drought. Global Change Biology

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2020-02-25
Senast uppdaterad: 2020-02-28