Enkät till europeiska universitetsbibliotek 2017 - användarenkäter och andra metoder för biblioteksutveckling

SND-ID: snd1134-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/vyze-7y13

Citering

Skapare/primärforskare

Håkan Carlsson - Göteborgs universitet, Göteborgs universitetsbibliotek

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Universitetsbiblioteket rorId

Beskrivning

En arbetsgrupp fick 2015 i uppdrag av LIBER, sammanslutningen för europeiska forskningsbibliotek, att undersöka lärdomar och arbetssätt inom biblioteksservice. Man skulle särskilt identifiera nya bibliotekstjänster och bibliotekstjänster under utveckling med hjälp av olika verktyg och metoder. En enkät sjösattes som en del i arbetet att undersöka saken. Enkäten skickades ut till samtliga 308 universitetsbibliotek inom LIBER i maj 2017.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Samtliga LIBER universitetsbibliotek

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Samtliga universitetsbibliotek inom LIBER tillfrågades baserat på LIBER:s medlemsregister. Special- och nationalbibliotek undantogs.

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-05-17 – 2017-07-04

Variabler

139

Antal individer/objekt

127

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

41%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-05-17 – 2017-07-04
  • Datakälla: Övrigt
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Universitetsbiblioteket

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Utbildning (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Media, kommunikation och språk (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2020-06-10