Ljuset hemma

SND-ID: snd1127-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/5f03-xr08

Citering

Skapare/primärforskare

Kiran Maini Gerhardsson - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Institutionen för arkitektur och byggd miljö rorId

Beskrivning

Syftet med studien "Ljuset hemma" var att undersöka den befintliga ljussituationen i svenska hem genom kvantitativa metoder. En enkät skickades ut till ett slumpmässigt urval med 2000 boende mellan 18 och 80 år i Lunds kommun.

Syfte:

Syftet med studien "Ljuset hemma" var att undersöka den befintliga ljussituationen i svenska hem med avseende på inköp och placering av olika ljuskällor, vad som karaktäriserar belysningen och ljusrelaterat beteende i hemmet.

Ett frågeformulär skickades till ett slumpmässigt urval som drogs av (SPAR) från den vuxna befolkningen (18-80 år) i Lund. Efter en påminnelse blev antalet returnerade svar 536 (kvinnor 51% och män 49%).

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Vuxna invånare i Lunds kommun, 18-80 år.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Ett slumpmässigt urval av 2000 boende från Statens personadressregister (SPAR).

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-11-02 – 2015-11-27

Antal individer/objekt

536

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

27%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-11-02 – 2015-11-27
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Finansiering

  • Finansiär: Energimyndigheten
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Gerhardsson, K. M., Laike, T., & Johansson, M. (2019). Residents’ lamp purchasing behaviour, indoor lighting characteristics and choices in Swedish homes. Indoor and Built Environment, 28(7): 964-983. <https://doi.org/10.1177/1420326X18808338&gt;
DOI: https://doi.org/10.1177/1420326X18808338

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-10-29
Senast uppdaterad: 2019-12-18