Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar - Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien

SND-ID: snd1119-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/3qmz-r537

Citering

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik orcid

Solveig Jore - Folkhelseinstituttet orcid

Karen Angeliki Krogfelt - Statens Serum Institut orcid

Martin Tugwell Jepsen - Statens Serum Institut orcid

Anders Boman - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik rorId

Beskrivning

Datamaterialet innehåller variablerna som använts i studien "Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar? Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien", av Slunge et al 2019. Frågeformuläret som används vid datainsamlingen innehåller ytterligare frågor som inte ingår i detta material. Data är tillgängliga för nedladdning i SPSS- och STATA-format.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

2668 individer i Danmark, Norge och Sverige i ålder 18-99 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
Ett representativt urval i ålder (18–29, 30–44, 45–59 och över 60), kön och bostadsområde rekryterades via telefonregister i Danmark, Norge och Sverige. Respondenterna besvarade det webbaserade frågeformuläret online. Se artikeln av Slunge et al för ytterligare information.

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-10-01 – 2016-10-31

Variabler

46

Antal individer/objekt

2668

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-10-01 – 2016-10-31
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Norge

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Etikprövning

Göteborg - dnr 714-16

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi (CESSDA Topic Classification)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Natur och miljö (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Slunge, D., Jore, S., Krogfelt, K. A., Jepsen, M. T., & Boman, A. (n.d.). Who is afraid of ticks and tick-borne diseases? Results from a cross-sectional survey in Scandinavia. In BMC Public Health (No. 1666; Vol. 19). https://doi.org/10.1186/s12889-019-7977-5
DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-019-7977-5
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/290828

Jepsen, M. T., Jokelainen, P., Jore, S., Boman, A., Slunge, D., & Krogfelt, K. A. (n.d.). Protective practices against tick bites in Denmark, Norway and Sweden: a questionnaire-based study. In BMC Public Health (Vol. 19, Issue 1). https://doi.org/10.1186/s12889-019-7613-4
DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-019-7613-4
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/285965

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-08-27
Senast uppdaterad: 2023-08-16