Innovation in agri-food systems – A systematic mapping of the literature (1997-2017) - Innovation at system level in agri-food. Meta-table of key elements categorized in mapping study (1997-2017)

SND-ID: snd1116-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/m9h7-6k80

Citering

Skapare/primärforskare

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi rorId

Beskrivning

Studien är en systematisk kartläggning över litteratur rörande innovation i livsmedelssystemet publicerad i vetenskapliga tidskrifter i perioden 1997-2017 och som rör det agrikulturella kunskaps och innovationssystemet i OECD-länder.
Sammanfattningar från 320 artiklar som ingår i studien har analyserats utifrån nyckelord som sedan kategoriserats och beskrivits med syftet att påvisa de nuvarande kunskapsläget och identifiera framtida forskningsområden. Materialet är kategoriserat i åtta huvudteman: agenter, teknologi, kunskaps- och lärandeprocesser, interaktionsmekanismer, institutioner, slutanvändare, systemförändringar och kontextuella variabler.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Artiklar publicerade i vetenskaplig press

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
En systematisk kartläggning har gjorts av litteraturen. Initialt hämtades 41 551 objekt från databaserna Web of Science Core Collection, Scopus och CABI. Genom en screening-process har dupletter och irrelevanta artiklar exkluderats från kartläggningen först baserat på titel och därefter utifrån bedömningar av fullständiga sammanfattningar.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-01-01 – 2017-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: The material comprises studies made in OECD countries

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 2017-02019
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv (CESSDA Topic Classification)

Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)

Företags-/industriledning och organisation (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Spendrup, S. and Fernqvist, F. (2019). Innovation in agri-food systems - A systematic mapping of the literature. International Journal on Food System Dynamics 10(5): 402-427. DOI: http://dx.doi.org/10.18461/ijfsd.v10i5.28
Länk till International Journal on Food System Dynamics

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-08-20
Senast uppdaterad: 2021-04-30