Ojämlikhetsmått baserade på valdata 1871 och 1892 för svenska kommuner

SND-ID: snd1098-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/cw7b-g897

Citering

Skapare/primärforskare

Sara Moricz - Lunds universitet

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan rorId

Beskrivning

Datan består av ojämlikhetsmått på kommunal nivå för 1871 och 1892 som presenteras i doktorsavhandlingen "Institutions, Inequality and Societal Transformations" av Sara Moricz. Datan består också av råmaterialet
1) tabel 1 från “Bidrag till Sverige official statistik R) Valstatistik. XI. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1892” (biSOS R 1892)
2) tabel 1 från “Bidrag till Sverige official statistik R) Valstatistik. II. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1871” (biSOS R 1871)

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

landskommuner

Tidsperiod(er) som undersökts

1871 – 1871

1892 – 1892

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomisk historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2019-04-10
Senast uppdaterad: 2019-04-30