Fästingburna sjukdomar och friluftsbeteende - survey data från ett valexperiment

SND-ID: snd1070-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/z9n6-m595

Citering

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Gothenburg Centre for Sustainable Development orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Gothenburg Centre for Sustainable Development rorId

Beskrivning

Vi analyserar betalningsviljan för att undvika områden med fästingar samt borrelia- och TBE-risk. I Norrlandslänen där förekomsten av fästingar är relativt ny är betalningsviljan för att undvika risk väsentligt högre än i andra län. Vi finner även att TBE vaccinerade respondenter har en lägre betalningsvilja. Dessa skillnader i betalningsvilja för riskreducering bör beaktas vid ekonomisk värdering av nya risker orsakade av miljö- och klimatförändringar.

Syfte:

Att analysera betalningsviljan för att minska risken för fästingbett, fästingburen encefalit (TBE) och borrelios i samband med friluftsaktiviteter i Sverige.
Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
We utilised an internet panel consisting of approximately 8 000 members representative of the Swedish population and recruited in connection with telephone interviews with randomly sampled respondents (i.e. not a voluntary opt-in panel). In October 2013, the survey was distributed online to 6 000 of the panel members aged 18–85 years.

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-05-01 – 2013-11-30

Variabler

170

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-10-01 – 2013-11-30
  • Datainsamlare: Enkätfabriken
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Gothenburg Centre for Sustainable Development

Etikprövning

Göteborg - dnr 544-13

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Slunge, D., Sterner, T. and Adamovicz, W. Valuation when Baselines are Changing: Tick-borne Disease Risk and Recreational Choice. https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2019.101119

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-08-28
Senast uppdaterad: 2019-09-05