Förekomst av humant papillomvirus av högrisktyp och prognos för invasiv cervixcancer: en nationell kohortstudie. Dataset 2

SND-ID: snd1064-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/vc29-ft86

Citering

Skapare/primärforskare

Pär Sparén - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik orcid

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik rorId

Beskrivning

Humant papillomavirus av högrisk-typ (hrHPV) är den främsta orsaken till livmoderhalscancer. Huruvida förekomst av hrHPV-status i den invasiva tumörvävnaden har betydelse för prognosen är dock oklart.

Vi samlade in information om alla fall av invasiv livmoderhalscancer i Sverige under åren 2002-2011 (4254 bekräftade fall efter en fullständig journalgenomgång). Vi begärde ut motsvarande vävnadsblock för invasiv livmoderhalscancer från alla landets biobanker för att undersöka förekomst av humant papillomvirus (HPV). Tjugo av tjugofem tillfrågade biobanker lämnade ut vävnadsblocken, så att vi för totalt 2845 kvinnor med bekräftad invasiv livmoderhalscancer kunde analysera förekomst av HPV. Alla kvinnor med invasiv livmoderhalscancer följdes från datum för cancerdiagnos till dödsdatum (alla dödsorsaker) eller till och med den 31 december 2015.

Vi påvisade hrHPV i 2293/2845 (80,6 %) av tumörerna. Kvinnor med hrHPV-positiva tumörer var oftare screeningupptäckta, var yngre och hade en högre socioekonomisk status. De var också upptäckta i ett tidigare stadium jämfört med kvinnor med hrHPV-negativa t

... Visa mer..
Humant papillomavirus av högrisk-typ (hrHPV) är den främsta orsaken till livmoderhalscancer. Huruvida förekomst av hrHPV-status i den invasiva tumörvävnaden har betydelse för prognosen är dock oklart.

Vi samlade in information om alla fall av invasiv livmoderhalscancer i Sverige under åren 2002-2011 (4254 bekräftade fall efter en fullständig journalgenomgång). Vi begärde ut motsvarande vävnadsblock för invasiv livmoderhalscancer från alla landets biobanker för att undersöka förekomst av humant papillomvirus (HPV). Tjugo av tjugofem tillfrågade biobanker lämnade ut vävnadsblocken, så att vi för totalt 2845 kvinnor med bekräftad invasiv livmoderhalscancer kunde analysera förekomst av HPV. Alla kvinnor med invasiv livmoderhalscancer följdes från datum för cancerdiagnos till dödsdatum (alla dödsorsaker) eller till och med den 31 december 2015.

Vi påvisade hrHPV i 2293/2845 (80,6 %) av tumörerna. Kvinnor med hrHPV-positiva tumörer var oftare screeningupptäckta, var yngre och hade en högre socioekonomisk status. De var också upptäckta i ett tidigare stadium jämfört med kvinnor med hrHPV-negativa tumörer. Den femåriga relativa överlevnaden för hrHPV-positiva fall var 74 % jämfört med den kvinnliga befolkningen i motsvarande ålder och under motsvarande kalenderår, medan den endast var 54 % för hrHPV-negativa fall. Efter att ha kontrollerat för ålder, tumörstadium vid diagnos och utbildningsnivå har de hrHPV-positiva fallen 39 %, högst signifikant, lägre överdödlighet jämfört med de hrHPV-negativa kvinnorna. Skillnaden var robust oavsett skillnader i kliniska egenskaper, histopatologisk tumörtyp eller kvinnans utbildningsbakgrund.

Status för hrHPV i invasiv tumörvävnad är således en stark och samtidigt rutinmässigt tillgänglig prognostisk biomarkör för prognosen av invasiv livmoderhalscancer. De underliggande biologiska mekanismerna till att avsaknad av detekterbar hrHPV i tumören leder till avsevärt sämre prognoser är inte kända och behöver undersökas ytterligare.

Syfte:

Att sammanställa nationella överlevnads- och HPV-genotypdata och utföra en storskalig populationbaserad utvärdering av sambandet mellan högrisk-HPV status och prognos för invasiv livmoderhalscancer.

Detta är en aggregerad dataset inklusive den genomsnittliga överlevnadsgraden för den svenska kvinnopopulationen, efter ålder, under åren 2000-2015. Datasetet genereras utifrån den svenska befolkningens ålder, kön och kalender årliga överlevnadsnivåer under samma kalenderperiod. Visa mindre..

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Kvinnor diagnostiserades som livmoderhalscancer under år 2002-2011 i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Studie kopplad till biobank

Ja

Variabler

4

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Observation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-01-01 – 2015-12-31
  • Datainsamlare: Karolinska Institutet
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2014-03732; 2017-02346

Finansiering 2

  • Finansiär: Stiftelsen för strategisk forskning, SSF
  • Diarienummer hos finansiär: KF10-0046; RB 13-0011

Finansiering 3

  • Finansiär: Cancerfonden
  • Diarienummer hos finansiär: 110569; 140665

Etikprövning

Stockholm - dnr 2011/1026-31/4, 2017/1028/32, 02- 189 556, 2012/1028/32, 2011/921-32

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Prognos, Mortalitet

Publikationer

Lei J, Ploner A, Lagheden C, Eklund C, Nordqvist Kleppe S, Andrae B, Elfström KM, Dillner J, Sparén P, Sundström K (2018). High-risk human papillomavirus status and prognosis in invasive cervical cancer: A nationwide cohort study. PLoS Med 15(10): e1002666. DOI: 10.1371/journal.pmed.1002666
DOI: https://doi.org/10.1371/j

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-10-21
Senast uppdaterad: 2019-10-21