Kön och preferenser i ett slumpmässigt urval - Kombinerat experiment och surveyundersökning med fokus på kön och ekonomiska preferenser, postalenkät

SND-ID: snd1021-2. Version: 2. DOI: https://doi.org/10.5878/xhkx-pn36

Citering

Skapare/primärforskare

Astri Muren - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Nationalekonomiska institutionen rorId

Beskrivning

Data är från en experimentell studie av ett obundet slumpmässigt urval av cirka 1000 vuxna från den svenska befolkningen. Urvalet överensstämmer med populationen efter kön, ålder, inkomst och utbildning. Svarsfrekvensen är hög och vi finner inga skillnader mellan bortfallsgrupper och svarsgrupper för de jämförelsevariabler vi har tillgång till. I alla relevanta avseenden har vi ett representativt urval av den svenska befolkningen, och ett av de större urvalen i den vetenskapliga litteraturen inom experimentell ekonomi.
De experimentella data mäter preferenser i ett brett spektrum av standardbeslut som rör altruism, rättvisa, samarbete, förtroende, samordning, risk och konkurrensvillighet. Olika behandlingar varierar deltagarens genderidentitet, liksom motpartens kön. I tidigare experimentella studier studeras könsskillnader ofta utan att kontrollera för sociodemografiska egenskaper; här finns uppgifter om ålder, kön, inkomst och utbildning och andra sociodemografiska variabler.

Syfte:

Vi vill studera könsskillnader i preferenser i ett representativt urval, med tre olika experimentstrukturer.

... Visa mer..
Data är från en experimentell studie av ett obundet slumpmässigt urval av cirka 1000 vuxna från den svenska befolkningen. Urvalet överensstämmer med populationen efter kön, ålder, inkomst och utbildning. Svarsfrekvensen är hög och vi finner inga skillnader mellan bortfallsgrupper och svarsgrupper för de jämförelsevariabler vi har tillgång till. I alla relevanta avseenden har vi ett representativt urval av den svenska befolkningen, och ett av de större urvalen i den vetenskapliga litteraturen inom experimentell ekonomi.
De experimentella data mäter preferenser i ett brett spektrum av standardbeslut som rör altruism, rättvisa, samarbete, förtroende, samordning, risk och konkurrensvillighet. Olika behandlingar varierar deltagarens genderidentitet, liksom motpartens kön. I tidigare experimentella studier studeras könsskillnader ofta utan att kontrollera för sociodemografiska egenskaper; här finns uppgifter om ålder, kön, inkomst och utbildning och andra sociodemografiska variabler.

Syfte:

Vi vill studera könsskillnader i preferenser i ett representativt urval, med tre olika experimentstrukturer. De flesta experimentella studier görs med universitetsstudenter som deltagare. Projektets syfte är att närmare undersöka i vilken utsträckning resultaten från experimentella studier med universitetsstudenter även föreligger i ett urval som är representativt för befolkningen som helhet. Detta har inte tidigare studerats.

Undersökningen är ett OSU av Sveriges befolkning i åldrarna 18-73 år från 2011-08-19. Den har genomförts med två metoder, telefonintervjuer och utskick av tryckta enkäter.

Storleken på urvalet var 800 till postalenkäten. För den postala delen genomfördes ett grundutskick med en beskrivning av undersökningen, en tryckt enkät samt ett förfrankerat svarskuvert. Därefter skickades tre påminnelser ut även dessa med enkät samt svarskuvert.
Efter avslutade intervjuer och inkomna postala svar har en matchning genomförts av beslut, motpart och arvodering enligt angiven beskrivning. Ett brev har därefter skickats till intervjupersonerna med besked om vilket beslut de arvoderas för, arvodessumman, samt en kontaktperson vid Stockholms universitet och en personlig kod som skall anges vid arvodering. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsdimension

Studiedesign

Experimentell studie

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Två obundna slumpmässiga urval har dragits bland alla folkbokförda i Sverige i åldrarna mellan 18 och 73 år. Antal urvalsposter:
• Telefondelen 2349 poster
• Postala delen har 800 poster

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-08-01 – 2012-11-30

Variabler

26

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

49%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-29 – 2012-11-30
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Nationalekonomiska institutionen

Etikprövning

Stockholm - dnr 2011/890-31/5

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Ekonomi (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Anne Boschini, Anna Dreber, Emma von Essen, Astri Muren, Eva Ranehill, Gender, risk preferences and willingness to compete in a random sample of the Swedish population, Journal of Behavioral and Experimental Economics, Volume 83, 2019, 101467, ISSN 2214-8043, <https://doi.org/10.1016/j.socec.2019.101467&gt;
DOI: https://doi.org/10.1016/j.socec.2019.101467

Anne Boschini, Anna Dreber, Emma von Essen, Astri Muren, Eva Ranehill,
Gender and altruism in a random sample,
Journal of Behavioral and Experimental Economics,
Volume 77,
2018,
Pages 72-77,
ISSN 2214-8043,
<https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.09.005&gt;
DOI: https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.09.005
ISSN: 2214-8043

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-06-10