QPSNordic - Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige: n:995Index

SND-ID: snd0837-5. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002520

Citering

Skapare/primärforskare

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Kari Lindström - Arbetshälsoinstitutet

Stein Knardahl - Statens arbeidsmiljöinstitutt

Elsa Örhede - Arbejdsmiljöinstituttet

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet

Beskrivning

Undersökningen innebar konstruktion och testning av ett frågeformulär, QPSNordic, som är ett samnordiskt frågeformulär för psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Undersökningen finansierades av Nordiska Ministerrådet och de nordiska arbetsmiljöinstituten i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tre böcker om arbetet samt en användarmanual har utgivits i Nordiska Ministerrådets publikationsserie NORD. Dessutom har användarmanualer utgivits på resp lands språk. Det finns rapporter om undersökningen och valideringsprocessen i resp land. I rapporterna finns redogörelse för den begreppsliga och teoretiska bakgrunden till de psykologiska och sociala faktorer som valdes för att mätas av QPSNordic. De relevanta arbetsrelaterade psykologiska och sociala faktorerna definieras, deras teoretiska bakgrund beskrivs och deras samband med hälsa och välbefinnande presenteras.

Huvudprincipen för urval av faktorer till QPSNordic var deras relevans och betydelse för arbete, hälsa och välbefinnande. Den multidisciplinära sammansättningen av projektgruppen med experter från olika specialiteter påverkade va

... Visa mer..
Undersökningen innebar konstruktion och testning av ett frågeformulär, QPSNordic, som är ett samnordiskt frågeformulär för psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Undersökningen finansierades av Nordiska Ministerrådet och de nordiska arbetsmiljöinstituten i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tre böcker om arbetet samt en användarmanual har utgivits i Nordiska Ministerrådets publikationsserie NORD. Dessutom har användarmanualer utgivits på resp lands språk. Det finns rapporter om undersökningen och valideringsprocessen i resp land. I rapporterna finns redogörelse för den begreppsliga och teoretiska bakgrunden till de psykologiska och sociala faktorer som valdes för att mätas av QPSNordic. De relevanta arbetsrelaterade psykologiska och sociala faktorerna definieras, deras teoretiska bakgrund beskrivs och deras samband med hälsa och välbefinnande presenteras.

Huvudprincipen för urval av faktorer till QPSNordic var deras relevans och betydelse för arbete, hälsa och välbefinnande. Den multidisciplinära sammansättningen av projektgruppen med experter från olika specialiteter påverkade valen såväl ifråga om innehåll som metodologi. Databaser från tidigare nordiska frågeformulär utgjorde grund för urvalet av frågor i formuläret. Det nya QPSNordic består av flervalsfrågor om följande psykologiska och sociala faktorer i arbetet: arbetskrav och kontroll, predicerbarhet och "mastery" i arbetet, sociala faktorer, ledarskap, organisationskultur, interaktion mellan arbete och privatliv, arbetets centralitet, "commitment" till organisationen och arbetsmotivation.

Valideringsprocessen innefattade två datainsamlingar från fyra nordiska länder. Den första datainsamlingen (n= 1015) gjordes för att studera faktorstrukturen hos formuläret. Tjugosex skalor bildades. Den andra datainsamlingen (n= 995) gjordes för att testa begrepps- och prediktiv validitet hos skalorna. Inre konsistens och retest-reliabilitet beräknades för varje skala. Den slutliga versionen av QPSNordic innehåller 129 frågor varav 80 utgör de 26 skalorna.

Syfte:

QPSNordic är konstruerat för att användas som instrument för att undersöka psykologiska, sociala och organisatoriska arbetsförhållanden: 1) vid organisationsutveckling och interventioner, 2) vid forskning om samband mellan arbete och hälsa och 3) för dokumentation av förändringar i arbetsförhållanden. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Variabler

163

Antal individer/objekt

995

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Dallner M. Psykosocial arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande bland skolanställda i en svensk kommun. Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 1999:13.
ISSN: 1401-2918

Dallner M. Psykosocial arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande bland anställda vid ett bussbolag i Sverige. Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 1999:12.
ISSN: 1401-2928

Dallner. Testning av ett samnordiskt frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 1999:14.
ISSN: 1401-2928

Dallner M, Lindström K, Elo A-L, Skogstad A, Gamberale F, Hottinen V, Knardahl S, Örhed E. Användarmanual för QPSNordic. Frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 2000:19.
Libris
ISSN: 1400-8211

Dallner, Margaretaoth (red.) (2000). Validation of the General Nordic Questionnaire (QPSNordic) for Psychological and Social Factors at Work . Copenhagen: Nordic Council of Ministers
Libris
ISBN: 92-893-0481-2

Lindström K, Borg W, Dallner M, Elo A-L, Gamerale F, Knardahl S, Örhede E & Raviola
P. Measurement of Psychological and Social Factors at Work. Description of Selected
Questionnaire Methods Employed in Four Nordic Countries. Nordic Council of
Ministers, Copenhagen. 1995;Nord 1995:39

Lindström K, Dallner M, Elo A-L, Gamberale F, Knardahl S, Skogstad A & Örhede E.
Review of Psychological and Social Factors at Work and Suggestions for the General
Nordic Questinnaire (QPSNordic). Nordic Council of Ministers, Copenhagen
1997;1997:15.

Dallner M, Elo A-L, Gamberale F, Hottinen V, Knardahl S, Lindström K, Skogstad A &
Örhede E. Validation of the General Nordic Questionnaire (QPSNordic) for
Psychological and Social Factors at Work. Nordic Council if Ministers, Copenhagen.
2000;Nord: 2000:12.

Darek Chabiuk. Kartläggning av psykosocial arbetsmiljö på callcenter. Projektarbete vid Företagsläkarkursen Väst 2010/2011, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, 2011.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-09-05
Senast uppdaterad: 2017-03-07