Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003 - Efter

SND-ID: snd0833-2. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001589

Citering

Skapare/primärforskare

Lars Lindbeck - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet - Enheten för arbetshälsa

Beskrivning

Digitaliseringen av Södersjukhuset i Stockholm innebar samordning av röntgenavdelningen med röntgenavdelningen vid Sachsska barnsjukhuset, de nukleärmedicinska verksamheterna vid Avdelningen för Sjukhusfysik och Fysiologiska kliniken till BildDiagnostiskt Centrum (BDC) i anslutning till akutmottagningen. Röntgen- och bildverksamhet är sedan våren 2002 samlad i helt nya lokaler. Den nya avdelningen har medfört förändrad arbetsorganisationen och ett delvis förändrat arbetsinnehåll för arbetstagarna. Det har varit stora förväntningar på förändringsarbetet, med förhoppningar om att det skall medföra väsentliga förbättringar för arbetsmiljön. De radiologiska informationssystemen (RIS och PACS) är utformade så att den tidigare personalkrävande, och många gånger fysiskt tunga, manuella hanteringen av dokument och bilder till stor del automatiseras. För en stor del av personalen innebär förändringen att en betydande del av arbetstiden går till datorarbete. Arbetsförhållandena vid röntgenavdelningen studerades med hjälp av b.l.a. enkäter och observationer dels före förändringen, dels efter. Planeringen

... Visa mer..
Digitaliseringen av Södersjukhuset i Stockholm innebar samordning av röntgenavdelningen med röntgenavdelningen vid Sachsska barnsjukhuset, de nukleärmedicinska verksamheterna vid Avdelningen för Sjukhusfysik och Fysiologiska kliniken till BildDiagnostiskt Centrum (BDC) i anslutning till akutmottagningen. Röntgen- och bildverksamhet är sedan våren 2002 samlad i helt nya lokaler. Den nya avdelningen har medfört förändrad arbetsorganisationen och ett delvis förändrat arbetsinnehåll för arbetstagarna. Det har varit stora förväntningar på förändringsarbetet, med förhoppningar om att det skall medföra väsentliga förbättringar för arbetsmiljön. De radiologiska informationssystemen (RIS och PACS) är utformade så att den tidigare personalkrävande, och många gånger fysiskt tunga, manuella hanteringen av dokument och bilder till stor del automatiseras. För en stor del av personalen innebär förändringen att en betydande del av arbetstiden går till datorarbete. Arbetsförhållandena vid röntgenavdelningen studerades med hjälp av b.l.a. enkäter och observationer dels före förändringen, dels efter. Planeringen och introduceringen av förändringen, involveringen av de anställda i detta, uppläggningen av arbetet i den nya avdelningen samt de anställdas påverkansmöjligheter studerades vid informationsmöten och vid intervjuer med arbetsledning och anställda, både i grupp och individuellt. Den genomförda förändringen har fört med sig många arbetsmiljömässiga förbättringar, både beträffande fysiska belastningar och mentala och psykosociala förhållanden. Man var i allmänhet nöjd med PACS/RIS-systemet och kände sig förtrogen med tekniken. Man tyckte att arbetet var intressant och stimulerande i högre grad än tidigare och man trivdes mycket bra med sina arbetskamrater. Stressen i arbetet tycktes också ha minskat, liksom arbetsbelastningen, även om arbetsbelastning och jäkt fortfarande var påfrestande. Av intervjuer att döma tycktes avdelningen ännu inte utnyttja sin fulla kapacitet vid tiden för uppföljningen år 2003, varför arbetsbelastningen kanske kan antas ha ökat senare. Huvudvärk och värk i rörelseapparaten var fortfarande anmärkningsvärt omfattande. Det största missnöjet med den fysiska arbetsmiljön gällde ventilationen och dåliga ljusförhållanden. Bristen på dagsljus upplevdes som mycket besvärande liksom att arbete vid arbetsstationerna skedde i relativt mörker. Andra negativa följder av förändringen var isolering och ökat ensamarbete och känslan av ett ökat revirtänkande mellan yrkeskategorier.

Syfte:

Syftet med studien var att ta reda på hur förändringarna i samband med inrättandet av BildDiagnostiskt Centrum (BDC) påverkade personalens arbetsförhållanden. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personal från röntgenavdelningen vid Södersjukhuset Stockholm.

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – 2003

Variabler

228

Antal individer/objekt

170

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för arbetshälsa

Medverkande

Södersjukhuset

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Arbete och sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2013-11-15
Senast uppdaterad: 2020-05-05