Äldres upplevelser 2001

SND-ID: snd0819-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002424

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

År 1995 genomfördes en tvärsnittsstudie av den svenska befolkningen i åldrarna mellan 20 och 85. I studien studerades och mättes tre dimensioner av gerotranscendens; kosmisk transcendens, sammanhang, och behovet av att vara ensam. Det övergripande syftet med studien var att få en bättre förståelse för de gerotranscendentala mönsterna när man studerar åldrarna 65 år och äldre i detalj. Precis som vid studien som gjordes 1995 ställdes frågor och påståenden i enlighet med de olika dimensionerna. Påståenden som mätte den kosmiska transcendensen var exempelvis: "Jag känner samhörighet med hela universum" "Jag känner att jag är en del av allt levande" "Jag kan känna en stark närvaro av personer som inte är med oss längre" "Ibland känns det som att jag lever i det förflutna och i nutid simultant" "Jag känner en stark koppling till tidigare generationer". Sammanhang mättes genom den svarandes attityder till följande påståenden: "Mitt liv känns kaotiskt och splittrat" "Det liv jag har levt har sammanhang och mening". Påståenden som mätte behov av ensamhet var: "Jag tycker mer om att vara ensam än att v

... Visa mer..
År 1995 genomfördes en tvärsnittsstudie av den svenska befolkningen i åldrarna mellan 20 och 85. I studien studerades och mättes tre dimensioner av gerotranscendens; kosmisk transcendens, sammanhang, och behovet av att vara ensam. Det övergripande syftet med studien var att få en bättre förståelse för de gerotranscendentala mönsterna när man studerar åldrarna 65 år och äldre i detalj. Precis som vid studien som gjordes 1995 ställdes frågor och påståenden i enlighet med de olika dimensionerna. Påståenden som mätte den kosmiska transcendensen var exempelvis: "Jag känner samhörighet med hela universum" "Jag känner att jag är en del av allt levande" "Jag kan känna en stark närvaro av personer som inte är med oss längre" "Ibland känns det som att jag lever i det förflutna och i nutid simultant" "Jag känner en stark koppling till tidigare generationer". Sammanhang mättes genom den svarandes attityder till följande påståenden: "Mitt liv känns kaotiskt och splittrat" "Det liv jag har levt har sammanhang och mening". Påståenden som mätte behov av ensamhet var: "Jag tycker mer om att vara ensam än att vara med andra" "Jag gillar möten med nya människor" "Att vara tillfreds och att filosofera ensam är viktigt för mitt välbefinnande". Man frågande även de svarande huruvida deras syn på livet och existens hade förändrats jämfört med när de var 50 år. De svarande tillfrågandes även att läsa från en lista med olika sjukdomar och markera vilka de led av. Samtidigt frågade man om de svarande hade upplevt något som de uppfattade som en livskris under de senaste två åren. Man frågade även hur ofta de; a) deltog i aktiviteter utanför hemmet (organiserade aktiviteter, kyrkaktviteter, bio, teater). b) fick besök hemma (vänner, grannar, barn, andra anhöriga) c) om de själva beskökte vänner, grannar, barn eller andra anhöriga. Svarsalternativen var; dagligen, veckovis, månadsvis, varje halvår, mindre ofta.

Syfte:

Det övergripande syftet med studien var att få en bättre förståelse för de gerotranscendentala mönsterna när man studerar åldrarna 65 år och äldre i detalj

Svarsfrekvensen minskade i förhållande till ålder, 76% svar i den yngsta åldersgruppen och 53% i den äldsta. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Sveriges befolkning i åldern 65 år eller äldre

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Urvalet var åldersstratifierat med 200 män och 200 kvinnor slumpmässigt valda ur respektive ålderskategori 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95+.

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-01-01 – 2001-01-01

Variabler

70

Antal individer/objekt

1771

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

66%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-01-01 – 2001-01-01
  • Instrument: (Strukturerat frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Äldre (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tornstam, L. (2003) Gerotranscedences from young old age to old old age. Online publication from the Social Gereontology Group, Uppsala. http://www.soc.uu.se/publications/fulltext/gtransoldold.pdf

Tornstam, L. (2005) Åldrandets socialpsykologi, 7:e rev. edition. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. ISBN 91-7227-414-X.
Libris
ISBN: 978-91-7227-414-3

Tornstam, L. (2005) Gerotranscendence. A Development Theory of Positive Aging. New York: Springer Publishing Company.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2005-09-09
Senast uppdaterad: 2021-04-21