Medborgarundersökningen 1997

SND-ID: snd0796-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002903

Ingår i samling hos SND: Medborgarundersökningarna

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Liksom den tidigare undersökningen var 1997 års undersökning uppbyggd som en kartläggning av medborgarnas aktiviteter och möjligheter att påverka inom den 'lilla demokratin' såväl som inom den 'stora demokratin'. Den 'lilla demokratin' hänsyftar till medborgarens möjligheter att påverka sina egna levnadsvillkor inom ramen för ett antal viktiga roller, nämligen rollerna som: boende; patient (eller släkting till patient); make/maka; småbarnsförälder; skolbarnsförälder, arbetstagare; student; samt arbetslös. Den 'stora demokratin' syftar till möjligheterna att påverka mera omfattande beslut, att inte enbart påverka sin egen situation utan hela landet. Frågor ställdes om medlemskap och aktiviteter i olika organisationer och om olika försök att påverka beslut i frågor som rör hela samhället. I jämförelse med den tidigare medborgarundersökningen fokuserar 1997 års undersökning mera på medborgarens idealbild av den gode samhällsmedborgaren, samt hur man upplevde sin egen och andras möjlighet att uppfylla dessa ideal. I undersökningen studeras även åsiktsskillnaderna mellan de mest aktiva medborgarna

... Visa mer..
Liksom den tidigare undersökningen var 1997 års undersökning uppbyggd som en kartläggning av medborgarnas aktiviteter och möjligheter att påverka inom den 'lilla demokratin' såväl som inom den 'stora demokratin'. Den 'lilla demokratin' hänsyftar till medborgarens möjligheter att påverka sina egna levnadsvillkor inom ramen för ett antal viktiga roller, nämligen rollerna som: boende; patient (eller släkting till patient); make/maka; småbarnsförälder; skolbarnsförälder, arbetstagare; student; samt arbetslös. Den 'stora demokratin' syftar till möjligheterna att påverka mera omfattande beslut, att inte enbart påverka sin egen situation utan hela landet. Frågor ställdes om medlemskap och aktiviteter i olika organisationer och om olika försök att påverka beslut i frågor som rör hela samhället. I jämförelse med den tidigare medborgarundersökningen fokuserar 1997 års undersökning mera på medborgarens idealbild av den gode samhällsmedborgaren, samt hur man upplevde sin egen och andras möjlighet att uppfylla dessa ideal. I undersökningen studeras även åsiktsskillnaderna mellan de mest aktiva medborgarna och de som är mindre engagerade. Man undersökte även de sociala nätverkens betydelse för det demokratiska medborgarskapet.
Frågeformuläret var indelat i nio avsnitt: Bostad; Hälso- och sjukvård; Familj; Barntillsyn; Barnens skolgång; Arbete och utbildning; Arbetslöshet; Föreningsliv och samhälle; Samt Samhälle och demokrati.
Urvalet är uppdelat i två huvuddelar. Det första består av 350 gifta par där båda makarna är intervjuade. Andra delen består av 1 300 personer, både gifta och ogifta.

Syfte:

Följa upp och göra djupstudier av resultaten från 1987 års Medborgarundersökning Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-80 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Parurvalet innebär att undersökningen i strikt mening inte baserades på ett obundet slumpmässigt urval av hela målpopulationen. De samband som föreligger mellan de båda makarnas svar innebär en statistisk precisionsförlust i jämförelse med ett urval av samma storlek som är helt slumpmässigt. Denna precisionsförlust är emellertid generellt sett liten. Ungefärliga variansskattningar på basis av medelvärden ger vid handen en genomsnittlig precisionsförlust på 6-7 procent.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-10-14 – 1998-04-29

Variabler

978

Antal individer/objekt

2000

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-10-14 – 1998-04-29
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 2

  • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Bostäder (CESSDA Topic Classification)

Arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Adman, P., & Strömblad, P. (2000) Utanför demokratin? Del 3. Resurser för politisk integration. Integrationsverkets rapportserie 2000:16.

Petersson, Olof (ed.) (1998) Demokrati och medborgarskap. Demokratirådets rapport 1998. Stockholm: SNS förlag.
Libris | Google Books | Till lärosätets (su) databas | Till lärosätets (su) databas
ISBN: 9789171507013

Strömblad, P. (2003) Politik på stadens skuggsida. Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 152. Acta Universitatis Upsaliensis.

Teorell, J., & Westholm, A. (1999) Att bestämma sig för att vara med och bestämma: Om varför vi röstar - allt mindre. In Valdeltagande i förändring: Demokratiutredningens forskarvolym XII, SOU 1999:132, pp 137-204.

Teorell, J. (2003) Linking Social Capital to Political Participation: Voluntary Associations and Networks of Recruitment in Sweden. Scandinavian Political Studies 26(1):49-66, 2003.
Swepub | Till lärosätets (lu) databas

Teorell, J., & Westholm, A. (1999) Var det bättre förr? Politisk jämlikhet i Sverige under 30 år. In Medborgarnas erfarenheter: Demokratiutredningens forskarvolym V, SOU 1999:113, pp 13-52.

Teorell, J., & Westholm, A. (2000) Ett Europa i nationens skugga: Om det svenska valdeltagandet på europeisk och nationell nivå. In Valdeltagande och Eurpaparlamentsval: Slutbetänkande av Rådet för utvärdering av 1998 års val, SOU 2000:81, pp 71-120.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2003-05-30

Version 1.0: 2003-05-30

DOI: https://doi.org/10.5878/002903

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2003-05-30
Senast uppdaterad: 2019-02-06