Kommunmedborgarundersökningen 1991 - Göteborgsundersökning

SND-ID: snd0306-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002651

Citering

Skapare/primärforskare

Folke Johansson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

En medborgarundersökning i 28 svenska kommuner i anslutning till de kommunala valen 1991. Frågeområden som togs upp: Hur fungerar den offentliga servicen och hur stora insatser bör göras på olika områden; De politiska partiernas aktiviteter i olika sammanhang; Försök att påverka politiska beslut på andra sätt än genom att rösta; Politiskt engagemang och hur man ser på rekryteringen av politiker; Medlemskap i organisationer och föreningar; Förtroende för olika institutioner och behandlingen av män och kvinnor; Hur olika verksamheter fungerar och hur de bör fungera; Relationer till andra länder och till internationella organisationer; Sjukvård och landstingets verksamhet; Hur bra informationen är om olika politiska frågor och på vilket sätt man inhämtar information; Syn på de politiska partierna och röstning i valen till kommunfullmäktige, landsting och riksdagen; Bakgrundsfrågor. En serie frågor riktade sig enbart till de som var bosatta i Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå. Den undersökning som gjordes i Göteborg innehöll även frågor om stadsdelsnämnder.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 bosatta i någon av de 28 kommuner som ingår i urvalet.

Tidsdimension

Urvalsmetod

I undersökningen ingår 28 kommuner. Principen är att basurvalet uppgår till 150 individer per kommun. I de kommuner där det antas bli särskilt aktuellt med olika mer specialinriktade analyser utökas urvalet till 400 individer. Dessa kommuner är dels de som har kommundelar, dels de som specialstuderas i 1979 års undersökning och för vilka det därför finns särskilda möjligheter till uppföljning. I var och en av de fyra stadsdelarna i Göteborg drogs 250 individer.

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-09-01 – 1991-12-31

Variabler

218

Antal individer/objekt

1006

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-09 – 1991-12
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: Frågeformulär Göteborgsundersökningen (Strukturerat frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Upplands-Väsby, Nacka, Tierp, Uppsala, Enköping, Katrineholm, Eksjö, Kalmar, Staffanstorp, Kävlinge, Sjöbo, Trelleborg, Munkedal, Lysekil, Tranemo, Grästorp, Töreboda, Lidköping, Kil, Surahammar, Västerås, Härjedalen, Sorsele, Kalix, Gällivare, Luleå, Ale och Göteborg.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Kommunförbundet

Finansiering 2

  • Finansiär: Civildepartementet

Finansiering 3

  • Finansiär: Landstingsförbundet
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Johansson, F., Lorentzon, L.O., & Strömberg, L. (1993) Kommunmedborgarundersökningen 1991. Undersökningsdesign, urval, datainsamling, marginalfördelningar och bortfall. Work report no.1 1993. Göteborg: CEFOS.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1995-07-07
Senast uppdaterad: 2019-05-13