Pressens opinionsnämnd 1916-1987

SND-ID: snd0276-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000922

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Britt Börjeson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

'Pressens Opinionsnämnd' är en del av forskningsprojektet 'Publicistisk Sed' vid Avdelningen för masskommunikation, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Arbetet inom projektet påbörjades 1987 under ledning av professor Lennart Weibull. Studien grundas på en genomgång av Pressens Opinionsnämnds och Allmänhetens Pressombudsmans arkiv. Med utgångspunkt från diarier och arkiverade handlingar för varje ärende har uppgifter överförts till ett kodschema för databehandling. Studien är inriktad på de ärenden som inkommit till Pressens Opinionsnämnd och Allmänna Pressombudsman under åren 1916 till 1987. Detta innebär att alla inkomna ärenden kodats, oberoende av om de i formell mening behandlats eller ej. Även de ärenden som avskrivits direkt har således betraktats som en del av utfört arbete.

Totalt har 7 504 ärenden kommit in till Pressens Opinionsnämnd under tiden 1916-1987. Huvuddelen av dessa ärenden har inkommit under den senare delen av perioden. Endast 875 ärenden kom in under perioden 1916-1969. Ett systematiskt urval över hela perioden skulle därför medföra ett alltför

... Visa mer..
'Pressens Opinionsnämnd' är en del av forskningsprojektet 'Publicistisk Sed' vid Avdelningen för masskommunikation, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Arbetet inom projektet påbörjades 1987 under ledning av professor Lennart Weibull. Studien grundas på en genomgång av Pressens Opinionsnämnds och Allmänhetens Pressombudsmans arkiv. Med utgångspunkt från diarier och arkiverade handlingar för varje ärende har uppgifter överförts till ett kodschema för databehandling. Studien är inriktad på de ärenden som inkommit till Pressens Opinionsnämnd och Allmänna Pressombudsman under åren 1916 till 1987. Detta innebär att alla inkomna ärenden kodats, oberoende av om de i formell mening behandlats eller ej. Även de ärenden som avskrivits direkt har således betraktats som en del av utfört arbete.

Totalt har 7 504 ärenden kommit in till Pressens Opinionsnämnd under tiden 1916-1987. Huvuddelen av dessa ärenden har inkommit under den senare delen av perioden. Endast 875 ärenden kom in under perioden 1916-1969. Ett systematiskt urval över hela perioden skulle därför medföra ett alltför litet material från den första perioden. Problemet löstes genom en kombination av totalurval och slumpvis urval. Samtliga ärenden inkomna under perioden 1916-1969 kodades. Av de därefter inkomna kodades vart femte ärende. Som utgångspunkt för kodningen har Allmänhetens Pressombudsmans diarium över inkomna ärenden använts. Efter att ha konstaterat att det inte fanns någon inbyggd periodicitet i diariet, beslöts att välja ut vart femte ärende i den ordning de inkommit. För varje år fastställdes en "startsiffra" med hjälp av en tärning.

Totalt sett omfattar det insamlade materialet 2 213 ärenden varav 875 stycken inkomna före 1970 och 1 338 stycken inkomna under åren 1970 till 1987. Ett litet antal nummer, 9 st, i POs diarium upptogs av t ex förfrågan om remisser. Dessa nummer definierades bort. Det finns också ärenden som inkommit till Pressens Opinionsnämnds sekreterare under de år nämnden låg vilande under kriget. 18 stycken av dessa ärenden, som inkommit från början av 1939 till juni 1945 avskrevs i klump av nämnden då den åter sammanträdde. Oavsett vad ärendet gällde, bedömde POn att de blivit för gamla för att behandlas. Dessa ärenden har också bort definierats ur materialet. Kvar i det material som använts för analys finns då 2 186 ärenden, varav 857 stycken inkommit under tiden före 1970 och 1 329 stycken därefter. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Hela populationen/total räkning
Totalt har 7 504 ärenden kommit in till Pressens Opinionsnämn under tiden 1916-1987. Huvuddelen av dessa ärenden har inkommit under den senare delen av perioden. Endast 875 ärenden kom in under perioden 1916-1969. Ett systematiskt urval över hela perioden skulle därför medföra ett alltför litet material från den första perioden. Problemet löstes genom en kombination av totalurval och slumpvis urval. Samtliga ärenden inkomna under perioden 1916-1969 kodades. Av de därefter inkomna kodades vart femte ärende. Som utgångspunkt för kodningen har Allmänhetens Pressombudsmans diarium över inkomna ärenden använts. Efter att ha konstaterat att det inte fanns någon inbyggd periodicitet i diariet, beslöts att välja ut vart femte ärende i den ordning de inkommit. För varje år fastställdes en ´startsiffra´ med hjälp av en tärning.

Tidsperiod(er) som undersökts

1916-01-01 – 1987-12-31

Variabler

40

Antal individer/objekt

2186

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1916-01-01 – 1987-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Press

Publikationer

Börjesson, B. (1990) Heder och seder - anmälningar till Pressens Opinionsnämnd åren 1916-1987. PM från projektet Publicistisk sed nr 7. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 1997-06-12

Version 1.0: 1997-06-12

DOI: https://doi.org/10.5878/000922

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 1997-06-12
Senast uppdaterad: 2019-12-10