Frilans '90

SND-ID: snd0275-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001031

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik medier och kommunikation rorId

Beskrivning

Undersökningens syfte var att kartlägga den grupp journalister som försörjer sig som frilansare. Enkäten tog upp demografiska frågor såsom ålder, kön, civilstånd, bostadstyp, hushållets storlek och sammansättning, bostadsort, utbildning och inkomst. Andra frågor berörde ideologiska aspekter på frilansarbete. Varför man arbetar som frilans och hur man ser på arbetet, om det är lättare eller svårare att som frilans uppfylla vissa kriterier som förknippas med journalistrollen. Hur säljer man sitt material och till vem, vilken typ av material säljer man och överensstämmer detta med det man vill producera. Därutöver ställs frågor om frilanskårens placering på en vänster-högerskala samt placeringen längs en skala som mäter den gröna dimensionen, dvs intresset för miljöfrågor.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Frilansjournalister i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet gjordes från SJF:s frilanskatalog 1989.

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-05-01 – 1990-05-01

Variabler

85

Antal individer/objekt

158

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-05-01 – 1990-05-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Gunnarsson, T., & Yngvesson, T. (1990) Frilans 90. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1997-09-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06