Demokrati och byråkrati i utrikes- och inrikespolitik: Medborgarundersökningen

SND-ID: snd0214-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002447

Citering

Skapare/primärforskare

Sten Berglund - Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Vid de statsvetenskapliga institutionerna ivid Stockholms och Umeå universitets genomfördes i slutet av 1970-talet ett projekt där syftet var att undersöka åsiktsöverensstämmelsen mellan väljare och partier i ett antal frågor. Denna delundersökning tar upp allmänhetens syn på politik och de olika parterna. I centrum för undersökningen står tre sektorer - skol-, försvars- och utrikespolitik.
Frågeformuläret innehöll frågor om respondentens intresse för politik och åsikter om politik i allmänhet; hur mycket man gillar/ogillar respektive parti; hur man placerar respektive parti på en vänster-högerskala; bästa och sämsta parti; hur man röstade i riksdagsvalet 1979 och hur man skulle rösta om det vore val idag; partier som fört bra respektive dålig politik när det gäller: sysselsättningsfrågor, frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor, frågor som rör löntagarafonder, energi- och kärnkraftsfrågor, skol- och utbildningsfrågor, försvarsfrågor, skattefrågor, u-hjälpsfrågor, frågor som rör barnomsorg, frågor som rör statens inflytande över näringslivet, utrikespolitiska frågor. Därutöver ställ

... Visa mer..
Vid de statsvetenskapliga institutionerna ivid Stockholms och Umeå universitets genomfördes i slutet av 1970-talet ett projekt där syftet var att undersöka åsiktsöverensstämmelsen mellan väljare och partier i ett antal frågor. Denna delundersökning tar upp allmänhetens syn på politik och de olika parterna. I centrum för undersökningen står tre sektorer - skol-, försvars- och utrikespolitik.
Frågeformuläret innehöll frågor om respondentens intresse för politik och åsikter om politik i allmänhet; hur mycket man gillar/ogillar respektive parti; hur man placerar respektive parti på en vänster-högerskala; bästa och sämsta parti; hur man röstade i riksdagsvalet 1979 och hur man skulle rösta om det vore val idag; partier som fört bra respektive dålig politik när det gäller: sysselsättningsfrågor, frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor, frågor som rör löntagarafonder, energi- och kärnkraftsfrågor, skol- och utbildningsfrågor, försvarsfrågor, skattefrågor, u-hjälpsfrågor, frågor som rör barnomsorg, frågor som rör statens inflytande över näringslivet, utrikespolitiska frågor. Därutöver ställdes frågor om den egna och de politiska partiernas inställning i ett antal utrikes-, försvars- och skolpolitiska frågor: u-landsbistånd, frihandel, Norden en kärnvapenfri zon, nedrustningsfrågor, svenskt militärt flygplanssystem, försvarets storlek, skolans mål, betyg, privata skolor, kränkningar av svenskt område. Respondenterna fick också ange hur effektiva de trodde olika aktiviteter var att påverka politiska beslut och hur man själv skulle agera för att påverka beslut i skol-, försvars- och utrikespolitiska frågor. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-01-01 – 1979-01-01

Variabler

310

Antal individer/objekt

2287

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-01-01 – 1979-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Utbildningspolitik (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 1995-08-16
Senast uppdaterad: 2019-02-06