Regeringskansliets kontakter 1988

SND-ID: snd0156-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000976

Citering

Skapare/primärforskare

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Denna undersökning ingår som en delundersökning i Maktutredningen och handlar om regeringskansliets kontakter. Med kontakt avses personlig kontakt med företrädare för till exempel departement, myndighet, organisation, etc. Det kan röra sig om telefonsamtal, sammanträde, brev eller annat slag av kontakt. Undersökningen gäller kontakter i tjänsten och är uppdelad i tio avdelningar: kontakter med statsråd; statssekreterare; departementens tjänstemän; kommittéer, arbetsgrupper, delegationer etc.; myndigheter och andra offentliga organ; riksdagen; partier, organisationer och föreningar; företag; massmedia; och internationella kontakter. Kontakternas frekvens mäts med ett sammanfattande omdöme: hur ofta man under året haft respektive kontakt - i stort sett varje dag, i stort sett varje vecka, i stort sett varje månad, i stort sett en/ett par gånger per år, sällan/aldrig. Dessutom ställdes inledande frågor om den intervjuades tjänsteställning, departementstillhörighet och enhet.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Politiker och tjänstemän i regeringskansliet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1988-05-16 – 1988-07-01

Variabler

339

Antal individer/objekt

966

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-05-16 – 1988-07-01
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Petersson, O. (1989) Maktens nätverk. Stockholm: Carlssons Bokförlag.
Libris | Google Books
ISBN: 9789177982593

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1995-06-30
Senast uppdaterad: 2019-02-06