TV:s utlandsrapportering 1975 - jämförelse radio och TT - TV:s utlandsrapportering 1975 - jämförelser radio och TT

SND-ID: snd0144-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000881

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Rutger Lindahl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

På uppdrag av 1974 års Radioutredning genomfördes under hösten 1975 och våren 1976 en undersökning av den svenska televisionens utlandsrapportering. Syftet med undersökningen var att granska utlandsrapporteringen med utgångspunkt från de regler för programverksamheten som finns i Radiolagen och avtalet mellan Sveriges Radio och staten, dock inte att studera enskilda program eller programserier utan att undersöka hela utlandsrapporteringen under en längre period för att kunna ge en generell karaktäristik av denna.
Huvuddelen av det undersökta materialet är hämtat ur TV-utbudet efter klockan 18 under perioden 1 februari 1975 till 1 juli 1975. Avsikten var ursprungligen att inkludera även januari månad men som en följd av tekniska svårigheter fick denna månad uteslutas. Avgränsningen av utlandsrapporteringen har gjorts till program som belyser aktuella förhållanden och samhällslivet i vid mening i andra länder.
Förutom de båda TV-kanalernas utlandsrapportering har också de i Centralredaktionens nyhetssammandrag i ljudradions program 3 förekommande utlandsnyheterna medtagits i undersökningen likso

... Visa mer..
På uppdrag av 1974 års Radioutredning genomfördes under hösten 1975 och våren 1976 en undersökning av den svenska televisionens utlandsrapportering. Syftet med undersökningen var att granska utlandsrapporteringen med utgångspunkt från de regler för programverksamheten som finns i Radiolagen och avtalet mellan Sveriges Radio och staten, dock inte att studera enskilda program eller programserier utan att undersöka hela utlandsrapporteringen under en längre period för att kunna ge en generell karaktäristik av denna.
Huvuddelen av det undersökta materialet är hämtat ur TV-utbudet efter klockan 18 under perioden 1 februari 1975 till 1 juli 1975. Avsikten var ursprungligen att inkludera även januari månad men som en följd av tekniska svårigheter fick denna månad uteslutas. Avgränsningen av utlandsrapporteringen har gjorts till program som belyser aktuella förhållanden och samhällslivet i vid mening i andra länder.
Förutom de båda TV-kanalernas utlandsrapportering har också de i Centralredaktionens nyhetssammandrag i ljudradions program 3 förekommande utlandsnyheterna medtagits i undersökningen liksom motsvarande telegrammaterial i TT:s utgående material under månaderna februari-april. En första grovsortering av programutbudet har gjorts med hjälp av de sk 'dagen eferlistorna' från Sveriges Radio vilka redovisar det faktiska programutbudet för varje sändningsdag. Kodningen har sedan skett direkt från ljudbandsupptagningar av programmen.
Nyhetstelegrammen i TV-nytts sändningar liksom ljudradions nyhetssammandrag har analyserats med utgångspunkt från de arkiverade telegramblanketterna. TT:s telegram har studerats med hjälp av arkivkopior.
Sammanlagt har drygt 150 timmars programtid i TV analyserats, samt mer än 6 500 TT-telegram. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

TV-program och nyhetstelegram (TT)

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1975-01-01 – 1975-06-30

Variabler

18

Antal individer/objekt

10838

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-01-01 – 1975-06-30
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lindahl, R., & Westerståhl, J. (1976) TV:s utlandsrapportering. En undersökning avseende perioden 1 februari - 1 juli 1975 utförd på uppdrag av Radioutredningen. Ds U 1976:13. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-02978-2.

Westerståhl, J. (1972) Objektiv nyhetsförmedling. Gothenburg: Akademiförlaget. ISBN: 91-24-15236-6
Libris
ISBN: 91-24-15236-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1997-06-19
Senast uppdaterad: 2019-02-06