Pressens funktioner: Journaliststudien 1973

SND-ID: snd0133-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001027

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Björn Fjaestad - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Per Gunnar Holmlöv - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Forskningshuvudman

Handelshögskolan i Stockholm - Ekonomiska forskningsinstitutet rorId

Beskrivning

Forskningsprojektet "Pressens funktioner" genomfördes på uppdrag av 1972 års pressutredning. Projektets centrala frågeställning rörde vilken roll pressen har i samhället: för individer, grupper och institutioner, samt pressens roll i sammanhang med övriga massmedier. Av speciellt intresse var massmedias förmedling av information och opinioner. Begreppet massmedia begränsas till dagspress, populärpress, organisationspress och radio-TV, med huvudvikt på dagspress och tidskriftspress.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Journalists working at daily papers published in Malmö, Göteborg, Västerås and Falun.

Tidsdimension

Urvalsmetod

De personer som valdes ut att delta i undersökningen är samtliga de journalister som var heltidsanställda och verksamma under undersökningsperioden på de dagstidningar som utges på undersökningsorterna Malmö, Göteborg, Västerås och Falun. I undersökningen ingår den som enligt Svenska journalistförbundet är redaktionell arbetsledare, redaktionell medarbetare eller lokalredaktör. Även tidningarnas chefredaktörer har medtagits i urvalet. Journalister som bevakar enbart sporthändelser har däremot uteslutits.

Tidsperiod(er) som undersökts

1973-11-19 – Pågående

Variabler

256

Antal individer/objekt

431

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-11-19
  • Datainsamlare: Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Malmö, Göteborg, Västerås och Falun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Ekonomiska forskningsinstitutet

Finansiering 1

  • Finansiär: Statens råd för samhällsforskning

Finansiering 2

  • Finansiär: 1972 års pressutredning

Finansiering 3

  • Finansiär: FLT:s forskningsstiftelse
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Fjaestad, B., & Holmlöv, P.G. (1974) Journalisters syn på pressens samhällsroll. Redovisning av de empiriska resultaten. Del 1. Stockholm: Economic Research Institute at Handelshögskolan in Stockholm.

Fjaestad, B., & Holmlöv, P.G. (1974) Journalisters syn på pressens samhällsroll. Redovisning av de empiriska resultaten. Del 2. Stockholm: Economic Research Institute at Handelshögskolan in Stockholm.

Svensk press. Pressens funktioner i samhället. SOU 1975:78. Stockholm: LiberFörlag.
Libris
ISBN: 9138024756

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1997-08-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06