Lokalradions bevakning av valrörelsen 1979

SND-ID: snd0116-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001114

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Ett nytt massmedium medverkade i 1979 års valrörelse: för första gången hade Sveriges Radio, i form av dotterbolaget Sveriges Lokalradio AB, möjlighet att med riksomfattande täckning bevaka vad som hände i de många lokala valrörelserna inför valen till landsting och kommunfullmäktige.
Uppgifterna i denna undersökning bygger på uppgifter insamlade före och under själva valrörelsen och gäller stationernas planerade sändningar. Undersökningen syftar i första hand till att urskilja hur mycket sändningstid som varje lokalradiostation ägnat åt rent kommunspecifika program. Avsikten har varit att avgränsa den mängd som uteslutande ägnats åt en enda lokal valrörelse, dvs ett val till en kommunfullmäktigeförsamling i en viss kommun. Alla programtyper som gällt mer än en kommun eller gällt mer än en valtyp har förts undan. På så sätt har en minimitid kunnat fastställas för var och en av landets 277 kommuner.

Syfte:

Belysa hur lokalradion gett utrymme för information om de tre samtidiga valen till riksdag, landsting och kommunfullmäktige

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska kommuner

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-08 – 1979-09

Variabler

15

Antal individer/objekt

277

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Uppgifterna är hämtade från de 24 lokalradiostationernas på förhand angivna planer för valrörelsebevakning.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979 – 1979
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Brantgärde, L. (1979) Sveriges lokalradios bevakning av valrörelsen 1979. Report series 1979:5. Göteborg: Department of Political Science.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2012-07-16
Senast uppdaterad: 2020-01-17