Konsumtions- och köpplanering i hushåll 1976-1977 - Intervjuundersökningen

SND-ID: snd0114-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/dqtw-7b96

Citering

Skapare/primärforskare

Lars Haglund - Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Handelshögskolan

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan rorId

Beskrivning

The study was designed with a two-stage research approach. The first stage included a large sample, mail survey with about 1 200 households participating. The second stage consisted of personal interviews with a sub-sample of respondents from the mail survey. About 130 households were interviewed in this second survey. The purpose with the study is to describe the various planning activities that a household goes through when buying goods and services from a market system; to analyse the relationship between the situation and the characteristics of the household and the planning behaviour; to evaluate the efficiency of planning, i.e. to study the effect of different planning on the buyer behavior and the satisfaction in the household.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Variabler

144

Antal individer/objekt

128

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Konsumtion

Publikationer

Haglund, L. (1980) Konsumtions- och köpplanering i hushåll. Kartläggning av planeringsprocesser samt analys av samband mellan hushålls resurser, planeringsbeteende och konsumtionsresultat. Göteborg: Department of Business Administration.
Libris | Swepub | Google Books | Till lärosätets (kau) databas
ISBN: 9789172460379

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17