Samhällsförändring i Sverige 1976 - Enkätundersökningen

SND-ID: snd0094-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002321

Citering

Skapare/primärforskare

Ulf Himmelstrand - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för arkeologi och antik historia rorId

Beskrivning

Syftet med undersökningen var att kartlägga vilka samband som finns mellan anställdas arbetssituation/arbetsförhållanden och deras uppfattning av och inställning till olika typer av samhällsförändring. En viktig del av undersökningen var utnyttjandet av s.k. hotbilder. Materialet samlades in i två steg, där det första utgörs av ett frågeformulär som besvarades av 1294 respondenter. I steg två genomfördes intervjuer med 164 av respondenterna i steg ett.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Anställda vid arbetsplatser med minst 10 anställda i Stockholms och Kopparbergs län.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Som ett första urvalssteg drogs slumpvis ur CFR, centrala företagsregistret, ett antal arbetsplatser med minst 10 anställda ifrån de två länen. Dessa arbetsplatser kontaktades och med deras hjälp anskaffades listor över de anställda. Företagen indelades i grupper efter storlek, och via ett stratifierat urval drogs ett antal anställda som fick ta emot ett frågeformulär.

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-01-01 – 1977-02-01

Variabler

152

Antal individer/objekt

1294

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-01-01 – 1977-02-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Stockholm and Kopparberg

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Himmelstrand, U. (1981) Beyond welfare capitalism. Issues, actors and forces in societal change. London: Heinemann. ISBN 0-435-82405-8.
Libris
ISBN: 0-435-82405-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1995-08-16
Senast uppdaterad: 2019-12-10